Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş “enerji yönetimi” teknikleri içinde ön sıralarda yer almaktadır. Kojenerasyon : Kojenerasyon kısaca, tek bir işletmeden hem elektrik, hem de ısı formlarında iki enerjinin birlikte üretilmesidir (Şekil 1). Kojenerasyon tesislerinde üretilen elektrik […]