1. Giriş
2. Akım Şemalarının Gösterilişi.
2.1 Blok diagramlar
2.2 Resim şeklinde gösterilen akım şemaları
2.3 Akış hızlarının gösterilişi
2.4 Akım şeması üzerinde yer alan diğer veriler
2.5 Yerleşim planı (Layout)
2.6 Verilerin kesinliği ve doğruluğu
2.7 Hesaplamalarda kullanılan temeller
2.8 Kesikli prosesler
2.9 Yardımcı üniteler
2.10 Ekipmanlara kod ve ad verilmesi
Örnek akım şemaları.
Akrilonitril’in polimerizasyonu
Nitrik asit üretim prosesi
3. Hesaplamalar
3.1 Temeller
3.2 Akım şeması üzerinde yer alan çeşitli üniteler için kütle ve enerji denklikleri.
3.2.1 Şift konvertörü
3.2.2 Dikloretan üretimi
3.2.3 Nitrik asit üretimi
4. Bilgisayar Destekli Akım Şemaları.
4.1 Tam ve yatõşkõn hal benzeşim (simulasyon) proğramlarõ.
4.2 Bilgi akõm diagramlarõ.
4.3 Örnek: Nitrobenzen’den anilin üretimi
5. Basit Kütle Denkliği Proğramlarõ
5.1 Fraksiyon katsayõlarõ kavramõ ve kütle denkliklerinin
matriks formda gösterilmesi.
5.2 Örnek: İzopropil alkolden aseton üretimi.
6. Borulandõrma ve Enstrümantasyon (PNI)

Akõm şemalarõ, proses tasarõmõnda anahtar döküman olarak adlandõrõlacak kadar önemli bir
konudur. Akõm şemalarõ üzerinde tasarõmda yer alan ekipmanlar, akõm hatlarõ, akõmlarõn hõzlarõ,
bileşimleri ekipmanlarõn işletme koşullarõ yer alõr.
Hazõrlanan bir akõm şemasõ proje grubunda yer alan uzman tasarõmcõlarõn kullanõmõna sunulur.
Uzman tasarõmcõlarõn yapacaklarõ işler arasõnda borulandõrma ve enstrümantasyon, ekipman
tasarõmõ, yerleşim planõnõn hazõrlanmasõ gibi işler yer alõr. İşletme personeli de işletme
kõlavuzlarõnõn hazõrlanmasõ ve işletme teknisyenlerinin eğitimi için gerekli dökümanlarõn
hazõrlanmasõ amacõyla akõm şemalarõnõ kullanõrlar. Akõm şemalarõ, işletmeye alma çalõşmalarõ (start
up) sõrasõnda prosesin işletme performansõnõn tasarõm değerleriyle kõyaslanmasõ amacõyla da
kullanõlõr.
Akõm şemalarõ, prosesde yer alan her bir ünite için ve tüm proses için yapõlan kütle ve
enerji denklikleri temel alõnarak oluşturulur. Akõm şemalarõ üzerinde yer alan niceliklerin
hesaplanmasõ, büyük ve kompleks tesisler için oldukça güç ve zaman alõcõdõr. Bu nedenle proses
şemalarõ, günümüzde bilgisayar destekli olarak hazõrlanmaktadõr. Bilgisayar destekli olarak
çalõşmanõn diğer bir üstünlüğü ise alternatif akõm şemalarõnõn oluşturulmasõ, en uygun prosesin
seçimi ve en uygun proses koşullarõnõn saptanmasõnda getirdiği kolaylõklardõr. Akõm şemalarõnõn
hazõrlanmasõnda yararlanõlan bazõ bilgisayar proğramlarõn adlarõ ve özellikleri ve basit bir akõm
şemasõ hazõrlanmasõnda kullanõlan bir bilgisayar proğramõnõn detaylarõ (Massball) Sinnot, RK.1983,
Chemical Engineering Design adlõ kaynakta verilmiştir.
Bir prosesin tasarõmõnda, akõm şemasõnõn ortaya konulmasõndan sonraki adõm borulandõrma ve
enstrümantasyon (P&I) şemasõnõn hazõrlanmasõdõr. Bu şema, MÜHENDİSLİK AKIM ŞEMASI
veya MEKANİK AKIM ŞEMASI olarak da adlandõrõlõr.

İNDİR