TMMOB 1. ENERJI SEMPOZYUMU-12-14 KASIM 1996 ANKARA

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ÇEVREYE

Sedat KADIOĞLU Uzmanı*
Zarife TELLİOĞLU Çevre Uzmanı**
1-GİRİŞ
Günümüzde tüketimi durmadan artan ve gelecekte de durmadan artmaya
devam edecek olan en önemli ihtiyaçlarımızdan biri hiç şüphesiz enerjidir.
Artan enerji ihtiyacı hızlı nüfus artışı, trafik yoğunluğu, kentleşme ve
sanayileşmede hatalı yer seçimi v.b. çevre sorunlarının giderek artan
boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde çevre sorunları, son yıllarda giderek artan bir oranda gündeme
gelerek kamuoyunun ilgisini çekmeye başlamıştır. Enerji sektörü de
günümüz yaşantısında vazgeçilmezliğinin yanısıra üretim, iletim ve tüketim
aşamalarında giderek artan çevre sorunları yaratmakta ve kamuoyunun
tepkisine neden olmaktadır.
Atmosfere verilen kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir bölümü enerji
sektöründe yani enerji üretimi ve tüketimi, ya da çevriminden
kaynaklanmaktadır.
Günümüzde dünyadaki enerji üretimi daha çok fosil yakıtlı termik santraller,
hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinden karşılanmaktadır.
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan fosil kökenli petrol, kömür, doğalgaz gibi
enerji kaynaklarının sınırlı olması bu kaynakların kullanımında verimliliğin
arttırılmasını ve yeni enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını
gerektirmektedir. Böylece enerji açısından dışa bağımlılığın yarattığı
olumsuz etkiler azaltılabilecektir. Üretim ve refah seviyesini etkilemeden
enerji tüketiminin azaltılması yani enerji tasarrufu, daha güçlü ve rekabet
şansı artmış bir ekonomi ve daha az kirletilmiş bir çevre için gereklidir.
Endüstriyel faaliyetler sonucunda, her yıl atmosfere yaklaşık 20 milyar ton
karbondioksit, 100 milyon ton kükürt bileşikleri, 2 milyon ton kurşun ve
diğer zehirli kimyasal bileşikler salınmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin insan ve
çevre için büyük bir tehlike oluşturabileceği bilinmesine karşın dünyanın bol
ve ucuz enerjiye olan ihtiyacının arttığı da bilinen bir gerçektir. Bu nedenle
Çevre Bakanlığı, enerji politikalarının belirlenmesinde enerji ve çevre faktörünün birlikte ele
alınması gerekmektedir.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN