Daneli
Yumaklı Çöktürme

Havalandırma Deneyleri

1.DANELİ ÇÖKELME
Danelerin yerçekiminin etkisiyle tek tek birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği çökelme tipidir. Daneler arasında floklaşma olmaz. Bu yüzden çökelme hızı yükseklikle değişmez. Yani yüksekliğin çökelme hızına etkisi yoktur.
Çöken dane üzerinde etkili olan kuvvetler yerçekimi kuvveti (FG) ve sürtünme kuvveti (FS) olarak gösterilebilir. Danecik üzerinde etkili olan net kuvvet bu kuvvetlerin bileşkesidir ve denklem 1.1 deki gibidir.

2. YUMAKLI ÇÖKTÜRME
Çöktürme işlemi su ve atıksu arıtımında askıda katıların su fazından giderimi için kullanılan bir birim operasyonudur. Durgun sulardaki çöktürme işleminde yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olan parçacıklar yerçekiminin etkisiyle aşağıya doğru hareket edip tank dibinde toplanarak yukarıda temiz bir su bırakırlar.
Genel olarak askıda maddelerin çökelme hızları artan partikül boyutu ve partikül yoğunluğu ile artar. Şekil 2.1 durgun sularda çökelen küresel partiküllerin çapına ve yoğunluğuna bağlı çökelme hızlarını göstermektedir.

3.
Havalandırma su ve atıksu arıtımında önemli bir birim operasyonudur. Havalandırma işleminin su arıtımındaki amacı, yeraltı sularında çözünmüş halde bulunan demir ve manganezin oksidasyonu, tat, koku ve uçucu maddelerin giderimi ve karbondioksit giderimi vasıtasıyla sudaki karbonat dengesinin ayarlanmasıdır. Atıksu arıtımında ise havalandırma işleminin amacı, havalandırma tankı ya da damlatmalı filtrelerde bulunan mikroorganizmalara oksijen sağlamaktır.
Havadan suya oksijen aktarımı gaz-sıvı arayüzü üzerinden gerçekleşir. Gaz-sıvı arayüzü oluşturmak ya da maksimize etmek ve bu yolla oksijen aktarım hızını artırmak amacıyla birçok teknik ve birçok havalandırma cihazları geliştirilmiştir. Havalandırıcılar arasında gazı sıvı içinde dağıtanlar ve sıvıyı gaz (oksijen) içinde dağıtanlar şeklinde bir ayrım yapılabilir.

4. FİLTRASYON
Filtrasyon adından da anlaşılacağı üzere filtre etmek anlamına gelir. Başka bir deyişle filtrasyon, bir akışkanın katı parçacıklar içerisinden geçirilerek bünyesindeki kirliklerin alınması işlemidir. Filtrasyon işlemi, bir dolgu yatağına konan filtre materyalinden arıtılacak suyun geçirilmesiyle gerçekleştirilir. Kullanılan filtre materyalleri, kum, ince çakıl, parçalanmış antrasit, perlit, diatoma toprağı ve aktif karbondur. Bunların içerisinde, istenilen boyutta bulunması ve ucuz olmasından dolayı en çok kum materyali kullanılır. Özelikle içme suyu arıtma tesislerinde çökeltme havuzlarından sonra inşa edilen bir prosestir. Bu proseste en genel anlamda çökeltme havuzunda çökelemeyen askıda katı maddelerin süzülerek sudan ayrılması işlemi gerçekleşir. Filtre malzemesi olarak çok çeşitli materyaller kullanılabilmesine rağmen çeşitli avantajlarından dolayı genellikle kum kullanılmaktadır. Şekil 4.1’de genel olarak bir kum filtresinin şekli görülmektedir.

 

DÖKÜMAN İNDİR