ÖZET
Çalışmada, Model I (zigzaglı emici yüzeye sahip) ve Model II (düz emici yüzeye sahip) olarak adlandırılan iki
farklı havalı tip güneş kolektörü imal edilip deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler Karabük şartlarında Ağustos
ve Eylül aylarında saat 10.00 ile 17.00 zaman dilimleri arasında toplam 5 günde yapılmıştır. Deneylerden elde
edilen ölçüm değerlerine göre kolektörlerin enerji ve ekserji verimleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar
sonucunda Model II kolektörünün enerji ve ekserji verimleri Model I kolektörüne göre daha büyük olduğu
görülmüştür. Model II kolektörünün enerji ve ekserji verimleri % 46,5 ve % 1.35 olurken Model I’in verimleri
ise %32,72 ve % 1.13 olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, havalı kolektör, verim.
EFFECT TO THE PERFORMANCE OF DIFFERENT TYPE ABSORBER PLATES
ON THE SOLAR AIR COLLECTORS
ABSTRACT
In this study, two different types of solar air collectors, zigzagged absorber surface type and flat absorber surface
type called Model I and Model II respectively, have been constructed and examined experimentally.
Experiments were made between 10.00–17.00 hours of August and September under Karabük conditions and
tests were carried out for five days. Energy and exergy performances have been computed using the
experimental data. At the end of the study, it showed that energy and exergy performances of the Model II solar
air collector were better than Model I solar air collector. While energy and exergy performances of the Model II
solar air collector was %46,5 and %1,35, Model I solar air collector performance was %32,72 and %1,35.
Keywords: Solar Energy, solar air collector, performance.
1. GİRİŞ (INTRODUCTION)
Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile ülkelerin artan
enerji ihtiyacı, yaygın bir şekilde kullanılmakta olan
fosil yakıtların olumsuzluklarını da ortadan
kaldırabilecek nitelikte olan yenilenebilir enerji
kaynakları üzerindeki çalışmaların hızlanmasını
gerektirmiştir. Günümüz teknolojisiyle kullanılan
yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, akarsu, güneş,
jeotermal, biomas ve nükleer enerji olarak
sıralanabilir. Bunlar içerisinden en çok sonsuz ısı ve
ışık kaynağı olan güneş enerjisinden, seraların ve
binaların ısıtılması, elektrik üretimi ve konutların
sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla
faydalanılmaktadır [1]. Çevre kirliliğine sebep
olmaması ve karşılığında hiçbir ücret ödenmemesi,
güneş enerjisine duyulan ilgiyi artıran faktörlerdir.
Ayrıca dünyada kullanılan toplam enerjinin yaklaşık
% 50 ’sinin 100 ºC veya daha düşük sıcaklıklarda
kullanılması ve mevcut teknoloji ile güneş enerjisini
kullanarak bu sıcaklıklardaki uygulamaların mümkün
olması, güneş enerjisine yönelmenin bir diğer önemli
sebebidir [2]. Havalı tip güneş kolektörleri üzerine
yapılan çalışmalar genellikle seraların ve binaların
ısıtılması ile tarımsal ürünlerin kurutulması yönünde
olmuştur. Özellikle tasarlanan kolektör tiplerinde
kolektör içerisinde hava akışının nasıl olacağının
belirlenmesine yönelik çalışmalar ve en iyi…

TAMAMINI OKU