ÖZET: Bu çalışmada, manyezit cevherinin yağ aglomerasyonu ile zengınleştirilmesinde bazı proses
değişkenlerinin aglomerat boyutu ve proses verimi üzerine etkisinin deneysel sonuçlan sunulmuştur.
Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan, pH ve aglomerasyon süresi proses değişkenleri olarak
incelenmiştir. Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan ve aglomerasyon süresi arttıkça,
aglomerat boyutunun da arttığı saptanmıştır Ancak, pH 10 5-11.0 aralığında pH arttıkça aglomerat boyutu
10.7’ye kadar artmış ve daha sonra azalmıştır. Aynca, aglomerat boyutunun verimi etkilediği ve aglomerat
boyutu küçük olduğunda proses veriminin düşük olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT: In this study, experimental results of a study on the effect of some process variables on the size
of agglomerate and the efficiency of the process in the concentration of magnesite ore by oil agglomeration
were presented. Suspension temperature, oleic acid dosage, kerosene dosage, pH and agglomeration time were
investigated as the process variables. It was found that when suspension temperature, oleic acid dosage,
kerosene dosage and agglomeration time increased, the size of agglomerate also increased. However, when pH
increased from 10.5 to 11.0, the size of agglomerate increased up to 10.7 and then decreased. It was also found
that the size of agglomerate affected the efficiency of the process and when the size of agglomerate was small,
the efficiency of the process was low

İNDİR