A. Balan, L. Toppare
Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara, Türkiye
Konjuge polimerler gelişmiş işlenebilirlikleri nedeniyle büyük ölçekli uygulamalarda kullanılabilirler. Geliştirilmiş elektriksel ve fiziksel özellikleri ve artan sayıdaki mevcut işlenebilir malzemelerle konjuge polimerler hızla dikkat çekmiştir. Yeni yapısal tasarımlı bu polimerler bazı alanlara örneğin; Organik Işık Yayan Diyotlar (OLEDs), Organik Transistörler (OFETs), Organik Güneş Pilleri (OSCs), ve Elektrokromik Cihazlar (ECDs)’a yenilik getirmiştir.
Hızlı tepki süreleri, yüksek geçirgenlikleri, işlenebilirlikleri ve yapısal değişikliklerle bant aralığı ve renk ayarlanabilmesi nedeniyle konjuge polimerlerin optoelektronik cihazlarda aktif katman olarak kullanılması zaman içinde popüler olmuştur.
Birçok alana uygulanabilir olmalarından dolayı polimerlerin organik elektronik cihazlarda ucuz aktif katman olarak kullanılma potansiyelleri vardır. İletken polimerlerde bant aralığının ayarlanabilir olması malzemenin görünür bölgedeki soğurma ve emisyon dalga boylarında değişikliğe yol açar. Ayrıca polimer üzerindeki yapı değişiklikleri ile renkte çeşitlilik sağlanabilir. Çoklu renklere sahip polimerler görüntü cihazları ve akıllı camlar gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir.
Son zamanlarda, grubumuz tarafından sentezlenen benzotriazol içerikli donör-akseptör tipi polimerler elektrokromik cihaz ve güneş pilleri gibi birçok alanda kullanılabilen çok amaçlı malzemelerdir. Elektrokromik cihazlarda aktif katman olarak kullanılabilen donör-akseptör tipi polimerlerin özel davranışları bizi alkillenmiş benzotriazol türevlerinin akseptör birimi olarak kullanımına yönlendirmiştir. Benzotriazol ve etilendioksitiyofen içeren bu tip polimerler polietilendioksityofene göre üstün özellikler gösterdiğinden dolayı elektrokromik cihazlarda kullanımları öngörülmüştür. Bu sonuç benzotriazol biriminin polietilendioksitiyofen homo polimerinin elektrokromik özelliklerinin iyileştirilmesi açısından çarpıcıdır. Bu durum tiyofen içeren polimerler içinse politiyofen homo polimerine göre çok yeni özellikler göstermesi bakımından sevindiricidir. Bu polimer, homo polimerlerde son derece nadir görülebilen hem p tipi hem n tipi yarı iletken özelliği göstermektedir. Bu polimerin optik kontrastı ve iki faz arasındaki geçiş süresi politiyofene göre geliştirilmiştir. Ek olarak bu polimer floresan olma özelliği ile ışık saçan diyotlarda kullanılabilecektir. Ayrıca polimer organik çözücülerde çözünebilir olduğundan ve görünür bölgede kuvvetli soğurma özelliği ile güneş pillerinde kullanılabilme kapasitesine sahiptir.