Ders Tanımları

KMM 100 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2

ve ilgili alanlarının tanıtımı, ve teknolojisinin toplum üzerine etkisi, eğitiminin temelleri, kimya sanayiinde proses tasarımı ve kontrolünün yeri, araştırma ve geliştirme yöntemleri hakkında genel bilgiler, iletişim kurma ve rapor yazma.

KMM 205 KİMYASAL PROSES İLKELERİ (4+2) 5

Birimler ve boyut analizi, madde ve özellikleri, akış diyagramları ve proses değişkenleri, kimyasal stokiyometrisi,termokimya, kararlı ve kararsız hal uygulamalarında basit faz dengeleri, enerji dengesi, reaktif olmayan sistemler için kütle ve enerji dengesi, psychrometry ve mollier diyagramı, bu konuların reaktörler, yakıt ve yanma sistemleri,ısıtıcı, nemlendirici ve basit tek kademe ayırma prosesleri üzerinde uygulamaları, kimya mühendisliği problemlerinin bilgisayar çözümleri(Önkoşul: KMY 102).

KMM 206 TAŞINIM OLAYLARI (3+0) 3

Momentum teorisi, kütle ve ısı aktarımı, kesme gerilimi, ısı iletimi ve difüzyon olayları, kontrol hacminin tanımı, diferansiyel kontrol hacim için momentum, ısı ve kütle dengesi, tek boyutlu süreklilikler eşitliği, ısı iletimi ve difüzyon eşitlikleri (ı.fick kanunu), gazlar ve sıvılar için taşınım olayları eşitliliklerinin analizi, viskozite, termal iletkenlik ve difüzyon katsayısının ölçüm yöntemleri, laminer ve türbülent akım, konveksiyonla ısı ve kütle aktarımı, taşınım olayları eşitliliklerinin çözümü.

KMM 209 KMM’DE NÜMERİK YÖNTEMLER (2+2) 3

Proses veri ve değişkenlerinin bilgisayarda (paket programlar) tasarımı, kesikli ve sürekli proseslerin tasarımı ve grafik çizim teknikleri, veri ve hata analizi, eğri uydurma (uygun eğrini bulunması), matematiksel ve hata  yaklaşım analizi ( hassasiyet analizi), istatistik ve off-line ve on-line verilerin istatiksel analizleri, paket programların kimya mühendisliği problemlerine uygulanması, basit taşınım olayları ve problemlerinin bilgisayar paket programları ve nümerik yöntemler ile çözümü, proses optimizasyonu(Önkoşul: BSM 123).

KMM 300  YAZ STAJI (Kredisiz)

Kimya Mühendisliği konularında pratik bilgi kazanmak için ilgili sanayi sektöründe yapılan 6 haftalık bir yaz çalışmasıdır. Çalışma sonunda bir staj raporu hazırlanarak bölüme sunulur.

KMM 302  KMM ENSTRÜMENTAL ANALİZ (2+2) 3

Kantitatif enstrümantal analiz metotları, sinyal processing ve elektronik algılayıcılar prensip ve türleri, spektroskopi: atomik, x-ışınları, ınfrared, raman, yüzey. Voltametre, kromotografi, kütle spektrometre ve güncel enstrümental teknoloji.

KMM 315 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUVARI –I (0+4) 2

Kimya mühendisliği temel dersleri ile ilgili deneyler, rapor yazma ve yorumlama(Önkoşul: KMM 206).

KMM 316 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUVARI –II (0+4)2

Kimya mühendisliği temel dersleri ile ilgili deneyler, rapor yazma ve yorumlama(Önkoşul: KMM 315).

KMM 321 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE TAŞINIM (3+0) 3

Akışkanlar mekaniğinin temel kavramları, hidrostatik, basınç, bazı temel denklemlerin türetilmesi ve uygulanması, süreklilik denklemi, newtonian ve newtonian olmayan  (non-newtonian ) akışkanlar, kesme gerilimi, momentum taşınımı ve akışkan akımı, navier-stokes eşitliği, akış alanı ve akış profilleri, bernoulli denklemi, akım ölçümü, laminer ve türbülent akım, sınır tabaka, borularda ve kanallarda akış, boru ve valfler,  dolgulu ve akışkan yataklar, pompalar.

KMM 323 ISI TRANSFERİ VE UYGULAMALARI (3+0) 3

Isı transferi ve ısı transfer ekipmanlarının tanıtılması (özellikleri, temelleri), bir, iki ve üç boyutlu karalı ve kararsız hal ısı iletimi, konveksiyon ve kondüksiyon, akışkanlarda ısı akışı prensipleri, faz değişimi ile akışkanlara ısı transferi, ısı transfer katsayıları, ısı değiştirici prensipleri:radyasyonla ısı transferi, kanatlı yüzeyler.

KMM 324 KÜTLE TRANSFERİ VE UYGULAMALARI (3+0) 3

Difüzyon ve konveksiyon teorileri, fazlar arasında , konveksiyon ve kütle transfer katsayıları, faz diyagramları, kütle transfer ekipmanları, iki fazlı sistemlerde kütle aktarımı, katı-sıvı sistemler (, adsorpsiyon, iyon değişimi ve leaching), sıvı-sıvı sistemler (ekstraksiyon), gaz-sıvı sistemler (absorpsiyon, distilasyon), dolgulu yatak ayırma prosesleri, ayırma prosesleri.  Parçalama ve öğütme, siklonlar, spiral ayırıcılar, poroz ortamda akış, katı sıvı akımı, akışkanlaşma ve akışkan yataklar, flotasyon, filtrasyon, sedimantasyon ve tiknerler, santrifüjler elektrostatik ve manyetik ayırma.

KMM 342 KİMYASAL REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ VE TASARIMI (3+0) 3

Kesikli, boru ve sürekli karıştırmalı tank (SKTR) reaktörler (reaktörlerin sınıflandırılması), ekzotermik ve izotermal olmayan reaksiyonlar, SKTR ve boru reaktörlerin modellenmesi ve simulasyonu, ekzotermik ve endotermik reaksiyonlar için parametrik hassasiyet ve optimuım sıcaklık profilleri, SKTR ve boru reaktörlerde bekleme süresi dağılımı, sıvı- katı heterojen reaksiyonlar, difüzyon ve reaksiyon, sıvı-katı reaksiyonlar ve etkisiz faktör, reaktörler, seçimi ve hazırlanması, zehirlenmesi ve rejenerasyonu ( yenilenmesi). Reaktörlerde akışkan akımı, ısı ve kütle transferi, reaktörlerde dinamik davranış, reaktörlerde kararlı ve dinamik davranışın modellenmesi ve simülasyonu, reaktör tasarım esasları, reaksiyon hız verilerinin analizi (literatür araştırması, lab deneyleri, pilot değerlendirilmesi, tesis ve proses verileri), reaktör seçimi.

KMM 362 BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3+0) 3

Mikroorganizmalar ve biyolojik moleküllerin tanımlanması, amino asit ve protein kimyası, temel mikrobiyoloji ve hücre yapıları, rekombinant dna ve protein sentezi, katalizinin prensipleri, ve hücre immobilizasyon yöntemleri, mikrobiyal büyüme stokiometrisi  ve energetik, biyolojik reaktörler, sürekli karıştırmalı tank reaktör, kesikli, boru, dolgulu yatak bioreaktörler, bioreaktörlerde  güç gereksinimi, bioreaktörlerde gaz-sıvı kütle transferi, down stream prosesler, biyolojik üretim, bioproseslerin ekonomik analiz(Önkoşul: KMY 203, KMY 341).

KMM 381 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ-I (3+0) 3

Termodinamik kanunları, diyagramlar ve tablolar, ısı, iş ve termodinamiğin 1. Kanunu. İç enerji, entalpi, ısı kapasitesi, termodinamik tablolar, hal eşitlikleri ve p-v-t ilişkileri, termodinamiğin 2. Kanunu, serbest enerji.

KMM 382  381 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ-II (3+0) 3

Termodinamik kısmi türevler, faz dengeleri. Molar gibbs serbest enerji. Fügasite. Gibbs faz kuralı. Fügasite, faz geçişlerinin termodinamik özellikleri, karışımların termodinamiği: ideal ve ideal olmayan karışımların özellikleri, aktiflik katsayısı, tek fazlı sistemlerde kimyasal denge, heterojen sistemlerde kimyasal ve faz dengeleri(Önkoşul: KMM 381).

KMM 400  YAZ STAJI (Kredisiz)

Kimya Mühendisliği konularında pratik bilgi kazanmak için ilgili sanayi sektöründe yapılan 6 haftalık bir yaz çalışmasıdır. Çalışma sonunda bir staj raporu hazırlanarak bölüme sunulur.

KMM 406 MALZEME VE KOROZYON (TS) (3+0) 3

Sulu ortamda metal oksidasyonunun elektrokimyasal prensipleri. Sulu çözeltilerde korrozyon hızının tahmini için polarizasyon diyagramlarının kullanılması. Yüksek sıcaklık ve sulu olmayan ortamlarda bozunmalar. İnce oksit tabakalarının yapıları ve büyüme kinetikleri. Sulu ortamlarda korrozyonun önlenmesi, katodik ve anodik korumayla ilgili temel bilgiler ve uygulamalar, korrozyon yavaşlatıcı inhibitörler, metalik kaplamalar ve korrozyon önleyici astar boyalar. Metalik olmayan malzemeler( camlar, beton, plastikler ) ve bunların bozunması. Malzeme seçiminde bir etken olarak korrozyon.

KMM 408 KİMYA SANAYİİNDE İŞ GÜVENLİĞİ (TS) (3+0) 3

Yangın ve yangından korunma, faz değişikliği ve yanma reaksiyonu ile olan patlamalar. Yanıcı, parlayıcı kimyasal maddelerin tutuşma ve parlama sıcaklıkları..Yangınlarda kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonla ısı taşınımı. Yangın söndürücüler. Basınçlı kapların ve elektrikli sistemlerin güvenliği. Kimya sanayiinde risk analizi, acil durum planlaması, atık ve tehlikeli kimyasalların yönetimi. İş sağlığı ve ergonomi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunlar, yönetmelikler, standardlar ve mühendislerin etik sorumlulukları.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslar arası  örgütler.

KMM 415 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUVARI –III (0+4) 2

Kimya mühendisliği temel dersleri ile ilgili deneyler, rapor yazma ve yorumlama(Önkoşul: KMM 316)

KMM 421 MEMBRAN PROSESLER (TS) (3+0) 3

Membranlar; yapısı, membran malzemeleri ve performansı. Membranlarda kütle iletimi, modül dizaynı ve karakterizasyonu. Kaskadlar. Ultrafiltrasyon ve reverse ozmoz. Diyaliz ve elektrodiyaliz. Pervaporasyon. Bazı membran proses uygulamaları, deniz suyu tuzunun giderilmesi, besleme suyu ön işlemleri.

KMM 425 PROSES MÜHENDİSLİĞİ VE TASARIMI (3+0) 3

Proses mühendisliğinin temelleri, proses tasarımı, proses seçimi, proses süresinin seçimi, proses için gerekli tüm malzeme ve ekipman seçimi, projelerin ekonomik analizi, fizibilite çalışması, proje hazırlama.

KMM 426 KURUTMA PROSESLERİ (TS) (3+0) 3

Difüzyon ve konveksiyon ile eşanlı ısı ve kütle aktarımı.  Sürekli, yarı sürekli ve kesikli kurutma prosesleri.  Kuruma eğrileri değişmeyen ve düşen kuruma hızları durumları.  Denge nem içeriği.  Kurutucu türleri.

KMM 441 KATALİZ VE KATALİTİK REAKTÖRLER (TS) (3+0) 3

Homojen ve heterojen reaksiyonlarda reaksiyon hızı tanımı, katalitik ve otokatalitik homojen reaksiyonlar. Heterojen sistemlerde sakınım denklemleri,  taşınım olayları, yüzey kimyası ve yüzey yapısı. Gözenekli katalizörlerin fiziksel özellikleri ve reaksiyon mekanizmaları. Katı katalizörlü reaktörler, sıcaklık etkisi ve sıcaklık kontrolu. Akışkan yataklı katalitik reaktörler.

KMM 442 MATEMATİKSEL MODELLEME (TS) (3+0) 3

Veri sunumu ve irdelenmesi.  Kimya Mühendisliği sorularının denklem, grafik, çizelge ve bilgisayar kullanımı ile çözme yöntemleri.  Isı ve kütle aktarımı ve akışkanlar mekaniği sorularının çözülmesi.  Kimya Mühendisliği işlemlerinin diferansiyel denklemlerle tanımlanması ve denklemlerin tam ve yaklaşık çözüm yöntemleri.

KMM 451 PROSES KONTROL VE DİNAMİK (3+0) 3

Kimyasal proseslerin dinamik analizi ve modellenmesi, kontrol ve hal değişkenleri, proses değişkenlerinin saptanması, laplace transformu, 1. Ve 2. Mertebeden sistemler için transfer fonksiyonları, proses kontrol ve malzeme ekipmanları, P, PI ve PID kontrol cihazları, aç-kapa kontrol, kontrol cihazı tasarımı, geri beslemeli, ön beslemeli ve kaskad kontrol sistemleri, tek giriş-tek çıkış ve çok giriş-çok çıkışlı sistemler, bode diyagramı, Nyquist diyagramı, kararlılık analizi, içten kontrol/ adaptif kontrol ve kendinden ayarlamalı kontrol sistemleri.

KMM 455 PROSES OPTİMİZASYONU (TS) (3+0) 3

türleri.  Tek boyutlu sınırsız .  Çok boyutlu sınırsız .  Sınırlı .

KMM 457 PROSES ENSTRUMANTASYONU (TS) (3+0) 3

Ölçmeye giriş, ölçüm cihazlarının tipleri ve performans karakteristikleri, ölçüm proseslerinde hatalar, ölçüm sensörlerinin ve ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonu,  ölçme sistemlerinin güvenilirliği ve ölçüm cihazının seçimi, ölçüm sensörleri ve ölçüm cihazları, sıcaklık ölçümü, basınç ölçümü, akış ölçümü, seviye ölçümü.

KMM 461 BİYOMEDİKAL ENSTRUMANLAR (TS) (3+0) 3

Spektrofotometre, kan gazları-elektrolit analizitörleri, kromotografi, na-k-cl analizörleri, otoanalizötörler, kan sayım cihazları, elektroforez, flamefotometre, ph metre, santrifüj, su banyoları, sterlizatör, magnetik karıştırıcılar, ultrasonic temizleyiciler, rıa, flourometre, gama sayıcılar, elısa, mikroskop ve diğerleri.

KMM 462 GIDA TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Beslenme, gıda kalite kontrolü, gıda kimyası, gıda mikrobiolojisi,  biyoteknoloji, et ürünleri işleme teknolojisi, gıda mühendisliği temel işlemleri, hububat işleme teknolojisi, meyve sebze işleme, süt işleme, yağ işleme.

KMM 463 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Rekombinant dna teknolojisinde kullanılan enzimler (restriksiyon endonükleaz, ligaz, metilaz, kinaz, vb.), ekspresyon vektörleri, klonlama stratejileri, rekombinant seçme ve tarama teknikleri, dna sekans analiz yöntemleri, polimeraz zincir reaksiyonu (pzr) ve kullanım alanları,  yüksek sistemlerde klonlama ve ekspresyon.

KMM 464 KİMYASAL TEKNOLOJİLER (3+0) 3

Öğrencilere kimya endüstrisini tanıtmaya yönelik seçilmiş çeşitli kimyasal prosesler üzerine çalışma.

KMM 465 BİYOMÜHENDİSLİK PROSESLERİ (TS) (3+0) 3

Biyomoleküllere ve biyoproseslere giriş, enzim kineti­ği ve teknolojisi, genetik mühendisli­ği, biyoenerjetik prosesler, metabolizma mühendisliği, mikroorganizma büyüme kinetiği, sistemlerinin matematiksel modellenmesi, bioproseslerde ölçek büyütme.mikrobiyal büyüme stokiyometrisi ve enerjetiği, büyüme modelleri, biyoreaktör tasarımı ve analizi, biyomühendislik sistemlerde kütle ve oksijen transferi, ayrıştırma ve saflaştırma teknikleri.

KMM 466 ENDÜSTRİYEL ENZİMLER VE UYGULAMALARI (TS) (3+0) 3

Enzim çeşitleri ve elde edildiği kaynaklar, enzimlerin endüstrideki kullanımalanları- alkol fermentasyonuda, hayvan yemi olarak, deterjan, textile, deri, şarap, meyva suyu ve diğer alanlardaki kullanımları-, immobilize enzimler ve membrane reaktörleri

KMM 467 ENZİM VE FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Enzimlerin sınıflandırılması ve adlandırılması, enzimlerin yapısı, enzim kinetiği, mikrobiyal büyüme kinetiği, besi yeri hazırlanması ve sterilizasyonu,  fermentörler ve control

KMM 468 ENZİM STABİLİZASYONU (TS) (3+0) 3

Enzimlerin değişik katkı maddeleri ile stabilizasyonu, Biokonjugat kimyası, Biokonjugat kimyasalları, Kimyasal modifikasyonlarla enzimlerin stabilizasyonu, Uygulamalar

KMM 469 KAĞIT TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Odun ve kağıt hamurunun kimyası.  Kağıt hamuru prosesi.  Kağıt hamuru hazırlama ve beyazlatma işlemlerinin kimyası ve teknolojisi.  Kağıt kurutması.

KMM 471 METALÜRJİK PROSESLER (TS) (3+0) 3

Demir, çelik, bakır üretimi kimyası ve teknolojisi.  Cevher zenginleştirme işlemleri.  Flotasyon ve ekstraksiyon.  Metalürjik fırınlar.

KMM 472 POLİMER TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Polimerizasyon prosesleri (kütle, çözelti, emülsiyon), erimiş polimerlerin akış özellikleri, işlemeciliği ( kalıplama, boya), polimerik katkı maddeleri, güçlendirilmiş mühendislik polimerleri, polimerlerin teknolojik uygulamaları ve teknolojisindeki gelişmeler.

KMM 473 SERAMİK TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Seramik teknolojisinin temellerine giriş, kristal yapı, şekillendirme süreçleri, seramiklerde ısıl direnç ve elektronik, nitrid ve karbid seramikler, cam ve optik fiberler, yüksek sertlik ve dayanımda seramikler, ultra ince seramik tozları, seramiklerde iletkenlik, lamine seramikler.

KMM 474 PETROKİMYASAL PROSESLER (TS) (3+0) 3

Ham petrol, işlenmesi, ham ürünlerin eldesi ve, işlenmesi için kullanılan prosesler. sanayinin kapsamı, ürünlerin özellikleri ve eldesi.

KMM 476 NÜKLEER PROSESLER (TS) (3+0) 3

Çekirdek reaksiyonlarının özellikleri, çekirdek kararlılığı, çekirdek bağlanma enerjisi, doğal radyoaktiflik, radyoaktif bozunma kinetiği, radyoaktif bozunmaya dayanarak tarih belirleme, çekirdek dönüşümü, çekirdek parçalanması, nükleer reaktörler, nükleer fizyon, nükleer füzyon, füzyon reaktörler, radyasyonun kullanım alanları, radyasyonun biyolojik etkileri.

KMM 479 ELEKTROKİMYASAL PROSESLER (TS) (3+0) 3

Çözelti, erimiş tuz ve katı elektrotların tanımı .Kimyasal termodinamik ve elektrokimya ile ilgili kanunlar. Elektoliz, iyon taşıma mekanizmaları, ara yüzey olayları (elektrolit-elektrolit, elektrot-elektrolit ) ,reversibl hücreler ve potansiyel, elektrot kinetiği, aşırı potansiyel ve potansiyel-akım kanunları. uygulamalar, elektrolitik saflaştırma, elektro kalıplama, yakıt hücreleri, yüzey temizleme ve kaplama, elektrokimyasal üretimler, piller ve akümlatörler, hidrojen üretimi, elektrodiyaliz ve elektrokimyasal sensörler.

KMM 480 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOSFER İÇİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (TS) (3+0) 3

Bu dersin amacı kimya mühendisi adaylarının biyosferimiz ve sürdürülebilirliği hakkında bilgili, bilinçli, becerili ve mesleki uygulamalarında çevreye dönük olmalarını sağlamaktır. İşlenen konu başlıkları: Ekolojik temeller ve ekolojik faktör olarak insan, doğal kaynakların tüketimi ve kirletilmesi, kimya mühendislerinin kaynak israfını ve kirliliğini önlemek konusunda yapması gerekenler.

KMM 481 PROSESLERDE TERMODİNAMİK ANALİZ (TS) (3+0) 3

İş ve serbest enerji fonksiyonları,   karıştırma ve ayırma prosessleri, ısı dönüşümü, kimyasal dönüşüm içeren sistemler, kararlı akış proseslerinin termodinamik analizi

KMM 482 ENERJİ TEMİNİ VE DÖNÜŞÜMÜ (TS) (3+0) 3

Birincil enerji kaynakları, enerji dönüşümlerinin esasları, güç üretimi, fosil enerji ve fosil enerjiden güç üretimi,hidrolik güç üretimi, nükleer güç, güneş enerjisi ve faydalanma şekilleri

KMM 485 FOSIL YAKITLAR (TS) (3+0) 3

Kömür, petrol ve doğalgazın oluşumu, eldesi, özellikleri, işlenmesi, işlenmesi, kullanımı ve ilgili teknolojiler.

KMM 486 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (TS) (3+0) 3

Yenilenebilir enerji türleri: güneş, rüzgar, biyokütle, hidro ve jeotermal enerji. Eldesi, özellikleri ve kullanımı.

KMM 487 GAZ YAKIT TEKNOLOJİSİ (TS) (3+0) 3

Gazların fiziksel ve yanma özellikleri. Kritik sıcaklık ve sıvılaştırılabilir, sıvılaştırılamaz gazların depolanması. Gaz yakıt dağıtım hatları. Sanayide gaz yakıtların doğrudan kullanımının sağladığı enerji tasarrufu. Gaz yakıtların katı, sıvı yakıtlar ve atıklarla birlikte yakılması. Gaz yakıtların taşıtlarda kullanımı. Gaz yakıt teknolojisinde . Bir enerji vektörü olarak hidrojen. LPG ve doğal gazın kimyasal ham madde olarak kullanımı. Biyogaz üretimi ve kullanımı. Kömür gazlaştırma teknolojisi.

KMM 493 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROSES SİMÜLASYONU (TS) (3+0) 3

Akış şemalarının sentezi, proses hesaplamaları, ekipmanların boyutlandırılması, simülasyon yapısı, enerji integrasyonu: pinch yöntemi, kimyasal proseslerin dinamik simülasyonu, maliyet ve mühendislik ekonomisi

KMM 4XX KMM’DE ÖZEL BAŞLIKLAR I (TS) (3+0) 3

Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre gündemde veya gelişmekte olan kimya mühendisliği teknolojilerinden biri veya birkaçı işlenir.

KMM 4XX KMM’DE ÖZEL BAŞLIKLAR II (TS) (3+0) 3

Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre gündemde veya gelişmekte olan kimya mühendisliği teknolojilerinden birini veya birkaçı konu edilir.

KMM 497 BİTİRME PROJESİ-I (0+4) 2

Seçilecek bir proje üzerinde tasarım, çizim ve boyutlandırma çalışması( proje çalışması, araştırma, geliştirme) (Önkoşul: KMM 316).

KMM 498 BİTİRME PROJESİ-II (0+4) 2

Seçilecek bir proje üzerinde tasarım, çizim ve boyutlandırma çalışması( proje çalışması, araştırma, geliştirme) (Önkoşul: KMM 425, KMM 497).