Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

Air & Exhaust Gas Properties

zipli dosyanın içindeki airpro.exe dosyasını  çalıştırmanız yeterli..

Airpro

Hacim Hesaplatıcı

AVD Volume Calculator

This powerful calculator calculates volume and mass for object with a compound structure. You can use metrical and american units.

Sometimes there is a need of calculation of mass and volume of various subjects or metal designs. These tasks demand to know material density and to make complex mathematical calculations. The object can have compound structure (contains some different parts and apertures).

AVD Volume Calculator allows to get result simply and quickly. You choose a standard structure from the list, specify the sizes and quantity of parts, click the “Calculate” button and get your result. The program supports eight basic structural units: plate, pipe, round bar, I-Beam, C channel, lip channel and angle. It could be useful for engineering or architecture students or for rough construction estimates.

Features:
· Choice of a configuration from the list
· Choice of a material from the list
· Modification of the list of materials (addition and removal of any material)
· Adds volumes and masses of unequal parts of object
· Adds volumes and masses of unequal apertures of object
· Uses metrical and american units
· Undo last operation
· Support of localization tools for different languages
· Translate and get a FREE registration

Available units:
· Parallelepiped
· Cylinder
· Pipe
· Prism
· Sphere
· Part of sphere
· Cone
· Truncated cone
· Pyramid
· Hexahedral Bar
· I-Beam
· C channel
· Lip channel
· Angle

KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI

KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Kömür yakıtlı kazanların kontrolü sıvı yakıtlı kazanlardan daha güçtür. Dğer kazanlardan en önemli farklılıkları, baca gazlarının önemli derecede ihtiva edebileceği karbonmonoksit ile kazanda oluşan küldeki yanmamş karbondur. Dğer göz önüne alınacak faktör, kömürdeki nem oranıdır. Kömür yakıtlı kazanların verimlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için baca gazı sıcaklığı ve kompozisyonunun düzenli kontrolünün yanında kömür ve kül analizi düzenli şekilde yapılmalıdır.

EKİPMANLAR

Önerilen ekipmanlar şunlardır:

-Sıcaklık ölçme cihazı (0 -500 °C arasında)
-Gaz analizörü (02 ölçen tercih edilir)
-Karbon monoksit analizörü (0 -10000 ppm arasında)

Çok sayıda karbon monoksit analizörü var olup dijital tipleri daha uygundur. Yaygın şekilde bilinen Orsat kimyasal analiz cihazı, hassasiyeti iyi olan bir ekipman olmakla birlikte, fabrikalarda taşıma ve kullanım zorluğu vardır.

Bunun yanında kömür kompozisyonu, küldeki karbon oranı ve kömürün kalorifik değeri gibi verilere ihtiyaç vardır. Fabrikanızda bu tür analizleri yapabilecek Iaboratuvarınız yok ise, kömür ve kül örnekIerinizi düzenli bir şekilde analiz ettirmeniz gereklidir. Baca gazının periyodik aralıklarla analizinin yapılması kazanın çalşma şartlarının kontrolü ve veriminin iyileştirilmesi açısından yerinde bir davranş olur.

HIZLI HESAPLAMALAR

Kömür yakıtlı kazanlarda kayıplar sadece baca gazı kayıplarından oluşmaz. Yanmamş yakıttan oluşan kayıplar da son derece önemlidir (baca gazındaki CO, külde yanmamş haldeki C gibi). Kömürdeki nem oranı değişebilir. Bu durum da kömürden elde edilen gerçek kalorifik değeri etkiler (ısı, suyu buharlaştırarak baca gazından kaybolur).

Baca gazından oluşan kayıplar ilk grafikten yaklaşık olarak bulunabilir. Bu grafik sıvı yakıtlı kazanIarda verilen grafğe benzer şekildedir.

örnek ;
Baca gazında oksijen miktarı : % 7
Baca gazı sıcaklığı : 250 °C ise
Baca gazı kayıpları grafikten % 17 olarak bulunur.

Kazanlarda, hedeflenen baca gazındaki oksijen miktarı ile gaz sıcaklığı, kazan dizaynına, kömür kompozisyonuna ve kömürün fiziksel (boyut, nem oranı) kalitesine bağlı olarak büyük miktarlarda değişebilir. Bu konuda kazan üreticisi firmalara danşılmalıdır. Bu firmalar gerekli tüm bilgileri verebiIirler.

Kaba bir yaklaşımla çoğu kazanlar için baca gazındaki oksijen miktarı genel olarak % 7 nin altında olmalıdır. Modern şekilde dizayn edilmlş pulverize kömür yakıtlı kazanlarda bu oran % 5 civarında olmalıdır.

DETAYLI HESAPLAMALAR

Kömür yakıtlı kazanların tam anlamıyla veriminin kontrol edilebilmesi ve çeşitli kayıplarının saptanabilmesi içln çok sayıda formüle ihtiyaç vardır. Verim hesabı için kullanılan ve çoğu birbirine benzer çeşitli yöntemler olmakla birlikte, bu yöntemler enerji verimlilği teknik bilgiler serisinin dşında tutulmuştur. Hesaplama yöntemlerine ait bilgiler EIE den temin edilebilir.

ÖNERİLER

• Baca gazı kompozisyonunu ( O2 ve CO ) ve sıcaklığını düzenli şekilde izleyin.

• Normal sıcaklıktan yüksek değerler borularda bir temizlik yapılması gereğini gösterir.

• Elle yüklemeli ocaklarda belli periyodlarda yükleme yapılması daha uygun olmaktadır. Böyle bir uygulama çok miktarda kömürün çok düşük değerde hava ile yanmak zorunda kalmasını önler. Eğer gelişigüzel yükleme yapılırsa başlangıçta CO nedeniyle büyük kayıplar olmakta, daha sonra ise az miktardaki kömürün yüksek oranda havayla yakılması sonucu yine büyük baca gazı kayıpları meydana gelmektedir.

• Kömür kalınlığının bir yerde çok fazla (yetersiz hava sonucu CO oluşumu artar) başka bir yerde ise çok az olmasını (yüksek fazla hava miktarı ve bacagazında oksijen miktarının artmasına neden olur) önlemek amacıyla kömür, ızgara üzerine olabildğince düzgün dağılacak bir şekilde atılmalıdır. Eğer kömür düzgün olarak dağıtılmamşsa baca gazı analizi büyük bir ihtimal ile yüksek oksijen ve CO oranlarını aynı zamanda gösterecektir .

• Hava akş oranını düzgün olarak kontrol edebilmek için hava damperlerini kullanınız. Hava miktarını, basit olarak kömürün yanş şekline görüntüsüne göre değil baca gazı analizine göre ayarlayınız.

• Beslenme yapılan kömür içindeki toz miktarını en az seviyede tutmaya çalşınız. Toz seviyesinin yüksek olması yanma verimini etkiler. Büyük kömür taneleri de verim için kötüdür. Bu nedenle kömür boyutlarını, optimum şartların kolayca ayarlanmasını ve bu seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla, elemek suretiyle aynı tutmaya çalşınız.

• Kömürlerin kaloriflk değerleri oldukça farklılık gösterirler (özellikle Iinyit kömüründe bu farklılık kendini daha çok belli eder). Ayrıca, kömür açık havada depo edildğinde oksidasyon ve nemlenme dolayısıyla kalorifik değeri önemli derecede azalabilir. Bu yüzden kömürün uygun şekilde depolanması para tasarrufu sağlar.

• Kazanlara hava girişi düşük seviyede olduğunda belli miktarda yakıt yanmamş durumda kalacaktır. Böylece işletme giderleri artacaktır. Besleyiciye monte edilen kontrol tipi ve ayarlanma durumu iyi sonuç almamıza yardımcı olur. En uygun donanımın bulunabilmesi için üreticilere danşılmalıdır.

• Yakıt/hava karşımının uygun miktarda olduğunu anlayabilmemiz için genellikle kullanılan yöntem baca gazı analizidir. Baca gazının sıcaklığı ve kompozisyonunu bularak baca gazından oluşan kayıplar hesaplanır. Bu hesaplamaların kısa zamanda yapılması için kullanılan grafikler ekte verilmiştir. Grafiklerin sağ tarafındaki değerler baca gazındaki kuru ve nemli gazlar nedeniyle oluşan kayıpların toplamını gösterir.

• Kazan veriminin optiınum olması, kullanılan yakıt, kazan tipi, çalşma yöntemi, kazanın bakım durumu, operatörün becerisi ve yanma ekipmanına bağlıdır.

• Besleyicilerin iyi bakımlı ve kullanılan yakıta göre ayarlanmş olması ve üretici firmanın talimatlarına uygun olarak çalştırılması koşuluyla modern kazanlardaki hava/yakıt kontrol üniteleri, çalşma boyunca istenilen fazla hava oranını sağlayabilirler.

• Pratikte besleme kontrolleri hatalşekilde ayarlandığından ve fazla havanın aşırı olmasından dolayı baca gazı kayıpları oldukça yüksek mertebelerde olmaktadır. Bu yüzden üretici firmaların talimatları doğrultusunda hareket etmekte fayda vardır. Büyük kapasiteli kazanlara hava/yakıt kontrolünü sağlayan elemanları takmakla kazan verimleri iyileştirilebilir.

BACA GAZI TESTİ

% 30 -80 fazla hava aralığında çalşan mekanik beslemeli kazanlarda baca gazındaki karbondioksit oranı % 14 -10 aralığında veya daha az mertebededir. Açık şekilde görülüyor ki ısı kayıplarını azaltmak için daha fazla CO2 seviyesine ulaşmak önerilir. Fazla havanın uygun şekilde kontrol edildğinden emin olabilmek için baca gazındaki CO ve O2 miktarlarının sürekli izlenmesi son derece önemlidir.

Baca gazı örneklerinin alınması sırasında hava sızdırmalarından kaçınmak gereklidir. Bu konu önceki sayımızda belirtilmişti.

Mühendislik Ekonomisi

EKON 204 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI
Nakit akışları ve fiyat indirme
Özel nakit akışları
Vergiler ve amortisman
Enflasyonun etkileri
Karar kriterleri
Karar süreçleri
Duyarlılık ve başabaş analizi
Matris karar modelleri
Karar almada beklenen değer
Fayda teorisi
Temel ekonomik kavramlar
Proje kavramı ve proje aşamaları
Proje yönetimi
– Proje örgütü
– Piyasa araştırması ve piyasa tahmin teknikleri
– Kapasite seçimi
– Kuruluş yeri seçimi
– Teknoloji seçimi
– Çevre tanımı, etkileri, çevre sorunları ve ÇED raporu
– Yatırım maliyeti
– Proje finansmanı, kredi kaynakları, uluslararası finans kurumları
– Proje değerlendirme (fizibilite)
– Proje izleme

TEMEL EKONOMİK KAVRAMLAR
Ekonomi bilimi’ni bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakları kullanmak
ve yönetmek için sürdürülen faaliyetlerin bütünü olarak tanımlayabiliriz.
Üretimin temel faktörlerini dört grupta toplayabiliriz.
• İş gücü (emek)
• Sermaye
• Doğal kaynaklar
• Girişimci
Ekonomide doğal kaynakların üretimden aldığı paya rant, emeğin payına ücret, sermayenin
payına faiz ve girişimcinin payına da kar denilir.
Üretim faaliyetlerini planlarken mal ve hizmetleri ne miktarda, nasıl (üretim teknolojisi) ve
kimin için (Pazar) üretileceği dikkate alınmalıdır.
Mikroekonomi mal ve hizmetlerin değer ilişkilerini etkileyen, piyasa değerini (fiyatını) etkileyen
faktörlerii piyasa ekonomisinin işleyişini inceler. Bu anlamda tüketici gruplarının eğilimleri, talep
şartlarını belirleyen faktörleri özetle tüketicinin denge şartları ele alınır ve değerlendirilir. Aynı
pazarda satıcı olan diğer firmaların arz şartlarını etkileyen faktörlere de firmanın denge şartları
olarak adlandırılır ve bu kapsamda incelenir. Mikroekonomi bütün içindeki bir ferdin veya firmanın
üretim ve tüketim ilişkisinden doğan fiyat mekanizmasını ve etkilerini analiz eder.
Makroekonomi ise milli ekonominin tümünü ilgilendiren global büyüklüklerin etkilerini araştırır. Bu
anlamda belirli bir dönemde toplam üretim miktarı, milli gelir seviyesi, toplam tüketim miktarı,
yatırım ve tasarruf dengeleri ele alınır.
GSMH ( Gayri Safi Milli Hasıla )
Bir ekonominin üretim ile ilgili faaliyetlerini ölçmede kullanılan temel ölçü GSMH’dır.
Kavram olarak bir ekonomide belli bir devre içinde, genellikle bir yıl, yaratılan tamamlanmış mal ve
hizmetlerin gayri safi kıymetleri toplamıdır. Dikkat edilirse bu tarifte önemli olan nokta şudur;
Kıymetleri toplanan malların tamamlanmış mal olmaları şarttır. Bununla ifade edilmek
istenen şey, tüketici talebini tatmine hazır durumda olan mallardır.
Yukarıda tarifte dikkati çeken ikinci nokta tamamlanmış mal veya hizmetlerin gayri safi
kıymetlerinin hesaba katılmasıdır.
SMH (Safi Milli Hasıla )
GSMH’nın yukarıda belirtilen sakıncalı tarafını ortadan kaldırmak amacı ile SMH kavramına
baş vurulur. Safi Milli Hasıla, bir ekonomide belli bir devre içersinde, genellikle bir yıl, yaratılan
tamamlanmış mal ve hizmetlerin net kıymetleri toplamıdır.
SMH = GSMH – İkame yatırımları ( Amortismanlar ) demek yerinde olur.
Milli Gelir (MG )
Milli gelir, SMH’nın faktör fiyatları ile hesaplanmasıdır. Yani
MG=SMH (faktör fiyatlarıyla )
Eğer SMH faktör fiyatları ile değil de piyasa fiyatları ile hesaplanmış ise MG’i bulmak için
SMH’dan vasıtalı vergileri ( satış vergisi, istihlâk vergisi,milli savunma vergisi ) çıkarmak lazımdır.
Çünkü, SMH piyasa fiyatlarına göre hesaplandığı için vasıtalı vergileri de kapsamaktadır.Buna göre
MG=SMH (piyasa fiyatlarıyla )- Vasıtalı vergiler şeklinde gösterilebilir.
Harcanabilir Gelir (HG )
Fertlerin paylaşılabileceği gelir,mevcut nufusa bölündüğü zaman “ fert başına milli gelir”
bulunur.Bu gelirin de tamamı fertlerin harcayabilecekleri geliri göstermez. Çünkü fertler bu gelirden
bir kısmını “vasıtasız vergi “ olarak ödemek zorundadırlar. Bu sebeble ferlerin paylaşabileceği
gelirden vasıtasız vergileri çıkardığımız zaman “ toplam harcanabilir gelir “ elde edilir. Yani
HG = FPG – Vasıtasız Vergiler

Marmara Üniversitesi Mühendislik Ekonomisi Ders Notları

Türkiye’deki KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Bölümleri Web Adresleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.ankara.edu.tr/faculties/engineering/chemical_eng/

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.atauni.edu.tr/fakulteler/muhendislik/Kimya/kimya.htm

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.che.boun.edu.tr/%7Eche/dept/dept-tr.html

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://bornova.ege.edu.tr/%7Ewwwche/index.html

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.firat.edu.tr/akademik/fakulteler/muhendislik/km.htm

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.mmf.gazi.edu.tr/~kimya/

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.che.hacettepe.edu.tr/

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.istanbul.edu.tr/eng/kimmuh/

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.kimyamuhendisligi.itu.edu.tr/

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.iyte.edu.tr/cheweb/

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://mf.kou.edu.tr/dekanlik/HOME/default.asp?bKodu=21

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
http://www.marmara.edu.tr/Akademik/?id=100

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
http://www.omu.edu.tr/akad/fklt/muh/muhendislik.htm

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.che.metu.edu.tr/

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.pamukkale.edu.tr/akademik_bolumler.asp?
Akademik_kategori_id=1&Akademik_birim_id=1&Akademik_bolum_id=37

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.kimya.selcuk.edu.tr/

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.kmm.yildiz.edu.tr/

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖL
http://www.ogu.edu.tr/~kimyamuh/

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_muhendislik/kimya/index.htm

Soğutma Sistemleri İçin Optimum Boru Boyutları

ÖZET
Soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu termoekonomik optimizasyon, boru ilkyatırım maliyeti ile soğutma sisteminin çalışma ömrü boyunca borulardaki basınç kayıplarını karşılamak için harcanacak enerji maliyetinin toplamını minimize etmektedir. Optimize edilmiş çap değerlerine termodinamik ve ekonomik parametrelerin (soğutkan, yük, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları, boru ve elektrik fiyatları, faiz oranları, vb.) etkileri ortaya konmuştur. Emme, basma ve sıvı hatlarındaki en uygun kapasite ve basınç kaybını veren tasarım tablosu örnekleri, R-134a için bakır ve amonyak için çelik boru varsayılarak hazırlanmıştır.
1. GİRİŞ
Basit bir soğutma çevrimi, Şekil 1 de belirtildiği gibi, evaporatör, kompresör, kondensör, genleşme vanası, aksesuarlar ile emme, basma ve sıvı hatları olarak adlandırılan bağlantı borularından oluşur. Bir soğutma sisteminin performansı, doğru boru boyutlandırılmasını da içeren uygun parça seçimleri yapılmasına bağlıdır. Doğru bir uygulamada borular, her soğutma elemanına yeterli miktarda soğutkanı aşırı basınç kaybına neden olmadan sağlayabilmelidir. Büyük boru çapları basınç kaybı ve enerji tüketimini azaltırken, ilk yatırım maliyetini arttırırlar. Boru çapının bu zıt etkileri, boru ile ilgili ilk yatırım ve belirli bir sistem ömrü için işletme maliyeti toplamını minimize eden bir termoekenomik optimizasyon yapılmasına imkan sağlar. Belirsizliklerle dolu ekonomik değişkenleri incelemeye dahil etmek hoş olmasa da kaçınılmazdır, çünkü termodinamik inceleme tek başına cevaba ulaşmaya yeterli değildir.
Boru çapları büyültüldükce soğutkan akış hızı düşeceğinden, sistemdeki yağın sürüklenmesi özelikle dik borularda güçleşecektir. Ayrıca, sıvı hattında mevcut aşırı soğutmanın elverdiğinden de fazla basınç düşümü olursa, genleşme vanasından geçişi azaltarak sistemin işleyişini bozan erken buharlaşmaya yol açılabilinir. Bu sınırlamalar ve pratikte karşılaşılabilecek bir takım benzer sorunlar bu çalışmada ele alınmamış olup, tasarımcının tecrübesine bırakılmıştır. Ancak, yağın çevrimde sürüklenebilmesi için gerekli en düşük kapasiteyi teorik olarak inceleyen bir çalışmanın sonuçları ayrıca yayınlanacaktır

Soğutma Sistemleri İçin Optimum Boru Boyutları

Yoğuşturucular

1-Konderser(Yoğuşturucu) Nedir?
2-Çalışma Şekli…
3-Kondenser tipleri
a)Su Soğutmalı Kondanser
b)Su Soğutmalı Kondanser
c)Evaporatif Kondenserler
4-Hava Soğutmalı Kondenserlerin Tercih Nedeleri
5-Yoşuturucu seçimi
6-Soğutucu Akışkan Miktarı

Yoğuşturucular Sunu Dosyası

Isı Borusu

ØISI BORUSU NEDİR?

ØSİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

ØISI BORUSU SEÇİMİ

ØÖZELLİKLERİ

ØAVANTAJLARI

ØDEZAVANTAJLAR

ØÖRNEKLER

Isı Borusu

Online Ekipman Maliyeti Hesaplama

http://matche.com/EquipCost/index.htm

Equipment Types

bullet Agglomerator
bullet Agitator
bullet Bin
bullet Blender
bullet Blower
bullet Boiler
bullet Centrifuge
bullet Classifier
bullet Compressor
bullet Conveyor
bullet Cooling
bullet Crystallizer
bullet Dryers
bullet Dust Collector
bullet Ejector
bullet Elevator
bullet Exchanger, Heat
bullet Fan
bullet Filter
bullet Fired Heater
bullet Incinerator
bullet Material Handling
bullet Pump – Centrifugal
bullet Pump – Positive Displacement
bullet Pump – Vacuum
bullet Reactor
bullet Screen
bullet Scrubber
bullet Separator
bullet Size Reduction
bullet Tank
bullet Vessel
bullet References

Kimya Mühendisleri Odası Anketi

Kimya Mühendisleri isans Eğitimi Sırasında Aldıkları Formasyondan İç Yaşamlarında Ne Ölçüde Yararlanıyorlar?

nkt.jpg

Kimya Mühendisleri isans Eğitimi Sırasında Aldıkları Formasyondan İç Yaşamlarında Ne Ölçüde Yararlanıyorlar?