Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

TEMİZ ÜRETİM (KİRLİLİK ÖNLEME) YAKLAŞIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Gündelik yaşamımızda kullandığımız çeşitli ürün ve hizmetlerin ardında daha az artık ve atıklar bırakarak üretilmesi uzun bir süredir ara sıra gündeme gelse de, ilgili kurum, kuruluş ve bireylerin önemli bir bölümü tarafından pek ciddiye alındığı söylenemez. Özellikle çevresel sorunların bir kriz boyutuna ulaşmadığı ve çeşitli insani etkinlikler sonucu oluşan atıkların alıcı ortamlara (nehir, göl, deniz, boş arazi, vb.) caydırıcı bir cezai yaptırımla karşılaşmaksızın verilebildiği günlerde bu fikir ürün ve hizmet üreticileri arasında gerekli ilgiyi göremedi.

Alıcı ortamların kirlilik özümseme kapasitelerinin aşılmaya başlanması, doğal ortamdaki dengelerin geri dönüşü zor/imkansız bir şekilde değişiyor olması, çevre kirliliği kaynaklı büyük ölçekli sağlık sorunlarının gündeme gelmesi ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi vb. süreçler sonucu çevre sorunlarının bir kriz boyutuna ulaşması özellikle gelişmiş ülkelerden başlayarak bu soruna farklı bakış açılarını da beraberinde getirdi. Geleneksel olarak oluşan büyük miktarlarda atığın alıcı ortamlara verilmeden önce çeşitli arıtma yöntemleri ile uzaklaştırılması (ki bu zararlı maddelerin bir ortadan kalkmasını değil sadece bir fazdan başka bir faza dönüştürülmesinden oluşan bir yaklaşımdır) arıtılması, oluşan atık miktarının ve arıtım maliyetinin sürekli artması ile alıcı ortam deşarj standartlarının, kamuoyunda yükselen çevre bilincine paralel olarak, sürekli düşürülmesi ürün ve hizmet üreten kurum ve sektörleri bu sorunun daha ucuz çözüm yollarını aramaya yöneltti. Bu yeni yönelimin sonucu olarak atık yönetiminde yeni stratejilerin geliştirilmesine yol açtı.

Buna ek olarak, son 20-30 yılda artan çevre duyarlılığı özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerin artan bir şekilde üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçlerde çevreye daha az zarar veren ürünleri tercih etmelerine neden oldu. Çevreye daha az zarar veren ürünlerin talep görmeye başlaması pek çok sektör için yeni bir rekabet alanı ortaya çıkardı.

Bu yeni yönelim sonrası yapılmaya başlanılan çalışmalar sonucu alınacak basit önlemlerle bile üretim sürecinden faydalı bir ürüne dönüşemeden geçerek atık haline gelen hammaddelerin daha etkin kullanımı sonucu bu kayıpların önlenebileceği ve aynı zamanda atık üretiminin de azalabileceği ortaya çıktı. Bunu ürünlerin maddesel içeriklerinin azaltılması, üretim için kullanılan hammaddelerin çevreye daha az zararlı olanlar ile değiştirilmesi, üretim ve kullanım sürecinde gerekli olan su ve enerji ihtiyaçlarının düşürülmesi gibi yaklaşımlar izledi. Sonuçta atık azaltılması, geri dönüştürme, yeniden kullanım, ürün ve hizmetlerin çevreye daha duyarlı tasarımı vb. konular üzerinde yapılan araştırmalar hızla artmış ve bir zamanların “ütopya”sı olan ürün ve hizmetlerin ardında daha az artık ve atıklar bırakarak üretilmesi fikri örnek uygulamalarıyla beraber gündelik yaşamımıza “Kirlilik Önleme” adı altında girmeye başlamıştır. Kimi kaynaklarda “Kirlilik Önleme” ve “Temiz Üretim” kavramları birbirleri yerine kullanılmaktadır.

Böylece geliştirilen yeni stratejilerle, atık yönetiminde doğal bir hiyerarşi oluşmuştur. Atığın oluşumunu önleyen ya da miktarını azaltan yöntemler daha önceliklidir. Bu yöntemler önem sırasına göre şöyle sıralanabilir:

 1. Kirlilik Önleme: Üretim süreci boyunca atığın oluşmasını önleyen Kirlilik Önleme yöntemleri, çevre yönetiminde önceliklidir. Kimi zaman bu yöntemler üretim sürecinde değişiklikler gerektirse de, çevresel ve ekonomik anlamda kazanımları diğer yöntemlere göre çok daha yüksektir.
 1. Geri Dönüşüm: Üretim sırasında atığın oluşumu önlenemiyorsa, arıtılacak/bertaraf edilecek atık miktarını mümkün olduğunca en aza indirmek için ‘geri dönüşüm’ ve ‘yeniden kullanım’ gibi yöntemler uygulanmalıdır.
 1. Arıtma: Atığın oluşumunun önlenemediği ya da miktarının azaltılamadığı durumlarda, hacmini ya da toksik içeriğini azaltmak amacıyla arıtım yapılır. Her ne kadar ‘boru sonu’ arıtma yöntemleri atık miktarlarında azaltım sağlıyorlarsa da Kirlilik Önleme kadar verimli/etkin yöntemler değillerdir.

 1. Bertaraf etme: Bertaraf etme atık yönetiminde en son düşünülmesi gereken seçenektir. Etkin atık bertarafı çevre yönetiminin önemli bir bileşeni olmasına rağmen, en az etkili yöntemdir.

[Devamini Okuyun…]

Termodinamik çevrimler

Termodinamik çevrimler

Termodinamik çevrimler bir veya daha çok hal değişimi gerçekleştiren, iş veya enerji üreterek veya enerjiyi transfer ederek ilk haline dönen bir çalışma akışkanı içeren çevrimlerdir.

Carnot çevrimi
Carnot çevrimi, Sadi Carnot tarafından 1820’lerde ortaya konmuş özel bir termodinamik çevrimdir ve Emile Clapeyron tarafından 1830 ve 1840’lı yıllarda geliştirilmiştir.

Her termodinamik sistem özel bir durum içinde varolmuştur. Sistem, farklı durumları sırası ile takip ediyor ve en sonunda önceki haline geri dönüyorsa termodinamik bir çevrim oluşur. Bu çevrim boyunca proses içinde, sistem çevresine iş yapabilir, bu yolla bir ısı makinesi olarak rol oynayabilir.

Bir ısı makinesi enerjinin sıcak bölgeden, soğuk bölgeye transfer edilmesini sağlar, bu proses içinde enerjinin bir kısmı mekanik işe dönüşür. Çevrim tersinirdir (yani tersine de gerçekleşebilir). Sistem bir dış kuvvet ile çalışabilir ve proses içinde soğuk sistemden, sıcak sisteme ısı transfer edebilir, bu şekilde bir ısı makinesinden çok bir soğutucu olarak çalışır.

Carnot çevrimi, termodinamik çevrimin özel bir tipidir. Özeldir çünkü, verilen ısı enerjisinin işe çevrilme miktarı ya da tersi için (verilen işin soğutma amaçları için kullanımı) mümkün olan en verimli çevrimdir.
1. TH sıcaklığındaki ’’sıcak’’ gazın tersinir izotermal genişlemesi (İzotermal ısı ilavesi):Bu adım esnasında, genişleyen (hacmi artan) gaz pistonun iş yapmasına neden olur. Gaz genişlemesi, yüksek sıcaklıktan ısının absorbe edilmesi ile ilerler.
2. Gazın tersinir adyabatik genişlemesi:Bu adımda piston ve silindirin ısıl olarak yalıtılmış olduğu kabul edilir, bu nedenle ısı kaybı yoktur. Gaz genişlemeye ve iş yapmaya devam eder. Gaz genişleme nedeni ile TC sıcaklığına soğur.
3. TC sıcaklığındaki ’’soğuk’’ gazın tersinir izotermal sıkıştırılması (İzotermal ısı atılması):Bu anda çevresine iş vermiş durumdaki gaz, düşük sıcaklığa doğru ısı çıkışına neden olur.
4. Gazın tersinir adyabatik olarak sıkıştırılması:Yine piston ve silindir ısıl olarak yalıtılmış kabul edilir. Bu adımda yapılan iş gaz üzerinde sıkıştırılmaya ve sıcaklığının TH sıcaklığına yükselmesine sebep olur. Bu noktada gaz ilk basamaktaki başlangıç haline dönmüştür.

AKIM ŞEMALARI

1. Giriş
2. Akım Şemalarının Gösterilişi.
2.1 Blok diagramlar
2.2 Resim şeklinde gösterilen akım şemaları
2.3 Akış hızlarının gösterilişi
2.4 Akım şeması üzerinde yer alan diğer veriler
2.5 Yerleşim planı (Layout)
2.6 Verilerin kesinliği ve doğruluğu
2.7 Hesaplamalarda kullanılan temeller
2.8 Kesikli prosesler
2.9 Yardımcı üniteler
2.10 Ekipmanlara kod ve ad verilmesi
Örnek akım şemaları.
Akrilonitril’in polimerizasyonu
Nitrik asit üretim prosesi
3. Hesaplamalar
3.1 Temeller
3.2 Akım şeması üzerinde yer alan çeşitli üniteler için kütle ve enerji denklikleri.
3.2.1 Şift konvertörü
3.2.2 Dikloretan üretimi
3.2.3 Nitrik asit üretimi
4. Bilgisayar Destekli Akım Şemaları.
4.1 Tam ve yatõşkõn hal benzeşim (simulasyon) proğramlarõ.
4.2 Bilgi akõm diagramlarõ.
4.3 Örnek: Nitrobenzen’den anilin üretimi
5. Basit Kütle Denkliği Proğramlarõ
5.1 Fraksiyon katsayõlarõ kavramõ ve kütle denkliklerinin
matriks formda gösterilmesi.
5.2 Örnek: İzopropil alkolden aseton üretimi.
6. Borulandõrma ve Enstrümantasyon (PNI)

[Devamini Okuyun…]

Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı

Günümüzde ağır metal içeren atıksuların arıtılması gerek bu tip akımların çok çeşitli kaynaklarının
olması gerekse kirlenmede taşıdıkları önem nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken bir nokta
olarak gündeme gelmektedir. Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksular, bünyelerinde organik
kompleks yapıcıların (organik ligandların) bulunduğu atıksulardır. Henüz bu atıksularının arıtımı
için uygun bir arıtma teknolojisi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada elektrokoagülasyon prosesinin, metal
son işlemleri endüstrisi kompleks olarak bağlı metal içeren atıksularına uygulanabilirliği, bir asidik
nikel çinko kaplama banyosundan kaynak bazında alınan atıksu numunesi ile bu işlemi takip eden
yıkamaları karakterize etmek üzere hazırlanan kompozit numune (TOK=173-207 mg/L; Ni=275-291
mg/L, Zn=226-236 mg/L) kullanılarak araştırılmıştır. Elektrolit konsantrasyonunun, başlangıç pH
sının ve akım yoğunluğunun çinko ve nikel ile birlikte organik madde (TOK) giderimi üzerine etkileri
incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar; paslanmaz çelik
elektrodların kullanıldığı elektrokoagülasyon uygulaması ile söz konusu atıksulardan nikel ve çinkonun
% 100 verimle tamamen giderilebildiğini göstermiştir. Başlangıç pH sının ve elektrolit konsantrasyonunun
TOK giderimi üzerine önemli bir etkisinin olmadığı ve atıksuyun kendi bünyesindeki klorür
konsantrasyonunun elektrokoagülasyon prosesinin işletimi için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Akım yoğunluğunun etkisinin belirlendiği deneysel çalışmalarda ise 2.25-9.0 mA/cm2 akım yoğunlukları
arasında artan akım yoğunluğu ile TOK giderme veriminin arttığı, daha yüksek akım yoğunluklarında
(22.5-56.25 mA/cm2 aralığı) ise aynı TOK giderim verimlerine daha kısa sürelerde ulaşıldığı
belirlenmiştir. Bu proses ile optimum işletme koşullarında (akım yoğunluğu= 22.5 mA/cm2; başlangıç
pH= 6); numunenin kendi bünyesindeki çözünmüş madde konsantrasyonundan elektrolit olarak
faydalanılarak çinko ve nikel tamamen, TOK ise %50 oranında giderilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çelik elektrodlar, elektrokoagülasyon, kompleks olarak bağlı metal içeren
atıksular, metal son işlemleri endüstrisi, nikel ve çinko giderimi, organik madde giderimi.

[Devamini Okuyun…]

MANYEZİT CEVHERİNİN YAĞ AGLOMERASYONU İLE ZENGINLEŞTİRİLMESİNDE BAZJ PROSES DEĞİŞKENLERİNİN AGLOMERAT BOYUTU VE PROSES VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZET: Bu çalışmada, manyezit cevherinin yağ aglomerasyonu ile zengınleştirilmesinde bazı proses
değişkenlerinin aglomerat boyutu ve proses verimi üzerine etkisinin deneysel sonuçlan sunulmuştur.
Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan, pH ve aglomerasyon süresi proses değişkenleri olarak
incelenmiştir. Süspansiyon sıcaklığı, oleik asit miktan, gazyağı miktan ve aglomerasyon süresi arttıkça,
aglomerat boyutunun da arttığı saptanmıştır Ancak, pH 10 5-11.0 aralığında pH arttıkça aglomerat boyutu
10.7’ye kadar artmış ve daha sonra azalmıştır. Aynca, aglomerat boyutunun verimi etkilediği ve aglomerat
boyutu küçük olduğunda proses veriminin düşük olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT: In this study, experimental results of a study on the effect of some process variables on the size
of agglomerate and the efficiency of the process in the concentration of magnesite ore by oil agglomeration
were presented. Suspension temperature, oleic acid dosage, kerosene dosage, pH and agglomeration time were
investigated as the process variables. It was found that when suspension temperature, oleic acid dosage,
kerosene dosage and agglomeration time increased, the size of agglomerate also increased. However, when pH
increased from 10.5 to 11.0, the size of agglomerate increased up to 10.7 and then decreased. It was also found
that the size of agglomerate affected the efficiency of the process and when the size of agglomerate was small,
the efficiency of the process was low

[Devamini Okuyun…]

Bazı Asit ve Baz Özellikleri

FORMİK ASİT (HCOOH): Bakterilere küf ve mayalara etki eder. Mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kulanılır. Karınca salgısında bol miktarda bulunur.

ASETİK ASİT (CH3COOH): Sirke asidi olarak bilinir. Asetik asitin %5-8 likçözeltisİ sirke olarak kullanılır. Asetik asit birçok ilaç endüstri maddesinin kullanılmasında kullanılır.Tahriş edici bir kokouya sahip bir sıvıdır. Alüminyum asetat tuzuFormik Asit (hcooh)taze kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanılır.

SORBİK ASİT (HC6H7O2): Küf ve mayaların gelişmesine engel olur.Bu özelliğinden dolayı yiyeceklerde antimikrobik koruyucu olarak kullanılır. Kokusu lezzeti yoktur.

SÜLFÜRİK ASİT (H2SO4): Endüstüride kullanılan en önemli asit ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. SO2 gazı kullanılarak Kontakt metodu denilen bir metotla üretilir. Endüstride birçok alanda kullanılan bu asitFormik Asit (hcooh)özellikle gübre üretimindeFormik Asit (hcooh)amonyum sülfat üretimindeFormik Asit (hcooh)patlayıcı yapımındaFormik Asit (hcooh)boya sanayindeFormik Asit (hcooh)petrokimya sanayinde kullanılmaktadır.

BENZOİK ASİT (C6H5COOOH): Beyaz renkli iğne ve yaprakçık görünümünde bir maddedir.Gıdalarda mikrobik bozunmayı önlemek için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlarFormik Asit (hcooh)meyva suyuFormik Asit (hcooh)marmelatFormik Asit (hcooh)reçelFormik Asit (hcooh)gazlı Formik Asit (hcooh)içeceklerFormik Asit (hcooh)turşular Formik Asit (hcooh)ketçap ve benzeri ürünlerdir. Benzoik asitFormik Asit (hcooh) bir çok bitkinin yaprak Formik Asit (hcooh)kabuk ve meyvelerinde bulunur.Benzoik asit genellikle sodyum tuzu olarak (Sodyum benzoat) kullanılır. İlave edildiği bitkinin tadını etkiler.

FOLİK ASİT: Folik asit dokularında az da olsa bulunur.Folik asit en çok koyu yeşil yapraklı sebzeler ve gıda olarak kullanılan hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde bulunur. BiftekFormik Asit (hcooh) huhubatFormik Asit (hcooh) sebzelerFormik Asit (hcooh)domatesFormik Asit (hcooh)peynir ve sütte az miktarda bulunur.Folik asit eksikliğinde vücutta anemi (kansızlık )ortaya çıkar.

HİDROJEN SÜLFÜR (H2S): Renksiz bir gazdır. Kokmuş yumurtayı andıran bir kokusu vardır. Çok zehirlidir. Uzun zaman solunduğunda insanı öldürebilir. Havada seyreltik olarak bulunduğunda yorgunluk ve baş ağrısı yapar.

NİTRİK ASİT (HNO3): Nitrik asitFormik Asit (hcooh)dinamit yapımında kullanılır. Nitrik asitin gliserin ile reaksiyonundan nitrogliserin meydana gelir. Ayrıca nitrik asit NH4NO3 içeren gübrelerin üretiminde kullanılır.

FOSFORİK ASİT (H3PO4): Saf fosforik asitFormik Asit (hcooh)renksiz kristaller halinde bir katıdır. Fosforik asitFormik Asit (hcooh)en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır.

HİDROFLORİK ASİT (HF): Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında Formik Asit (hcooh)sentetik kriyolit (Na3AlF6) imalatında kullanılır. Ayrıca hidroflorik asit camların üzerine şekiller yapmak için kullanılır. Bu iş içinFormik Asit (hcooh)önce cam eşya yüzeyi bir parafin tabakası ile kaplanır. Sonra parafinin üzerine bir çelik kalem ile istenen şekil çizilir. Bu çizgilere hidrojen florür gazı veya çözeltisi tatbik edilir. Camdaki parafin temizlendikten sonra camda yalnız sabit şekiller kalır.

SODYUM HİDROKSİT (NaOH): Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. Sodyum hidroksitFormik Asit (hcooh)laboratuvarlarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride bir çok kimyasal maddenin yapımında Formik Asit (hcooh)yapay ipekFormik Asit (hcooh)sabunFormik Asit (hcooh)kağıtFormik Asit (hcooh)tekstilFormik Asit (hcooh)boyaFormik Asit (hcooh)deterjan endüstrisinde ve petrol rafinerilerinde kullanılır.

POTASYUM HİDROKSİT (KOH): Endüstride arap sabunu üretimindeFormik Asit (hcooh)pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

KALSİYUM HİDROKSİT (Ca(OH)2): Beyaz bir toz olupFormik Asit (hcooh)suda hamurumsu bir görünüş alır. Sönmemiş kirece su ilave edilmesi ile elde edilir. Kalsiyum hidroksit asidik gazların uzaklaştırılması (Hava gazından hidrojen sülfürün uzaklaştırılması gibi)Formik Asit (hcooh)kireç ve çimento yapımı alanlarında kullanılır. AMONYAK (NH3) RenksizFormik Asit (hcooh)kendine özgü keskin kokusu olan bir gazdır. Sıvı amonyak özellikleri bakımından suya benzerFormik Asit (hcooh) polar yapıdadırFormik Asit (hcooh)hidrojen bağı yapar ve su gibi iyonlarına ayrışır. Amonyak endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Zayıf baz olarak ve birçok Laboratuvarlarda ise amonyak Formik Asit (hcooh)zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde kullanılır. Amonyak bilhassa nitrik asit ve amonyum tuzları imalatındaFormik Asit (hcooh)üreFormik Asit (hcooh)boyaFormik Asit (hcooh)ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında kullanılır. Amonyak gazı normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşır oluşan bu sıvının buharlaşma ısısı yüksektir (327 kcal/g ) bundan dolayı amonyak endüstride soğutucu olarak kullanılır. HİDROSİYANİK ASİT (HCN) Tabiatta bulunan zehirlerin en kuvvetlisidir. HCN’nin kokusu şeftali çekirdeği içi kokusuna benzer.

Çamur Kabarması ve Köpürme ( BULKING and FOAMING )

Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtmalarda yetişen mikroorganizmalar tipik olarak, % 95 bakteri ve % 5 ise yüksek mertebeli canlılardan (protozoa, rotifer, vb.) meydana gelir.

Biyolojik arıtma tesislerinde en sık yaşanılan problemler ağırlıklı olarak Çamur Kabarması ve Köpürmedir. Çamur kabarması denilince akla gelen ilk unsur filamentli bakterinin aşırı miktarda bulunması denir. Oysa aktif çamur dahilinde bir miktar filamentli bakteri bulunması flok oluşumu için oldukça faydalıdır. Filamentli organizma eksiliği küçük, kolay parçalanabilen (toplu – iğne başı şeklinde) flok oluşmasına neden olur. Yaklaşık 20 ye yakın filamentli organizma türü vardır ve her biri arıtma tesisinin işletilmesinde sorun yaşatabilir.

Arıtma tesislerinde köpürmeye neden olan “Nocardia” ve “M.Parvicella” gibi mikroorganizmalar da filamentlidir. Bu organizmaların sebep olduğu köpük ; kalıcı, koyu kahve renkli olup taziksiz suyla veya kimyasal köpük kesicilerle yok edilmesi olanaksızdır. Zaman zaman köpük seviyesi 180 cm e kadar ulaşabilir. Ayrıca soğuk hava şartlarında bu köpük katılaşarak temizlenmesini daha zor bir hale getirir.

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

Günümüzün ekonomik ortamında  başarılı olmak isteyen üreticiler; organizasyonlarını ve tedarikçilerini sürekli iyileştirmeyi kendilerine prensip edinmek durumundadırlar.

Ürünleri / Hizmetleri üretmek için  daha etkin yöntemleri bulmak ve uygulamak zorundadırlar.

İstatistiksel Proses Kontrolu da bu ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. Proses kontrolda  yakalamanın ( muayene-kontrol ) yerine önleme tekniği  uygulanmaktadır. Çünkü  yakalama  ( kontrol ) hurda ürünleri  tolere eder, önleme ise  hurda ürünlerin oluşmamasını sağlar.

Yakalama;

 • Ürünlere yapılan son kontrolda hatalı olanları bulunması ve ayıklanması
 • Proses sırasında  yüksek sıklıktaki tekrarlayan kontrollar ile hatalı ürünlerin yakalanması
 • Bunların sonucunda  hatalı ürünlerin artması ve bunların kabullenilmesi sonucu ortaya çıkar.

Önleme;

Hatalı ürün oluşmadan ilk seferde doğru üretimin gerçekleştirilmesi

Önlemeye yönelik metodların kullanılması

İsrafların önlenmesi  sağlanmış olur.

Proses

Çıktıyı ( ürün / hizmet )  üretmek için bir arada çalışan tedarikçiler,  üreticiler, makine / ekipman, girdi malzeme, metodlar ve çevrenin kombinasyonuna proses denilir.

Proses performansı

Üretici-müşteri iletişimine, prosesin tasarımına , gerçekleştirilmesine, yürütülmesine bağlı olarak değişir.

Proses performansını ölçmek için proses çıktısı kullanılabilir. Ayrıca prosesin kendisi ve parametreleri incelenerek proses performansı hakkında bilgi edinilebilir.

Proses Kontrol Sistemi

Geri besleme sistemi olarak tanımlanabilir. İPK   bir çeşit geri besleme sistemidir. Proses Kontrol Sisteminde hem müşterinin sesi hem de prosesin sesine kulak verilir.

Proses ile ilgili faaliyetler

Prosese ile ilgili bir faaliyetin ekonoımik olması için, önemli karakteristiklerin  hedefden uzaklaşmadan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu faaliyetler kısaca;

Ekipman değişimi

Operatör eğitimi

Proses tasarımının değişimi

Girdi malzeme değişimidir.

Faaliyetler uygulandıktan sonra sonuçlar ölçülmeli, değerlendirilmeli ve gerekirse yeni faaliyetler planlanmalıdır.

[Devamini Okuyun…]

Computational Chemistry of Solid State Materials: A Guide for Materials Scientists, Chemists, Physicists and others

Richard Dronskowski, “Computational Chemistry of Solid State Materials: A Guide for Materials Scientists, Chemists, Physicists and others”
Wiley-VCH | 2006 | ISBN: 3527314105 | 300 pages | PDF | 5,9 MB
[Devamini Okuyun…]

Biodegradable Polymers as Drug Delivery Systems (Drugs and the Pharmaceutical Sciences) by Mark Chasin

Informa Healthcare | August 31, 1990 | ISBN-10: 0824783441 | 368 pages | PDF | 4 MB

Reviews the properties, synthesis, and formulations of a number of well studied polymers increasingly being used in site-specific or systematic administration of pharmaceutical agents. For each of the polymers, discusses the background; chemistry and synthesis.

[Devamini Okuyun…]