Kimmuh.com

Kimya Mühendisliği

KOJENERASYON İLE BÖLGESEL ISITMA

Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş “enerji yönetimi” teknikleri içinde ön sıralarda yer almaktadır.
Kojenerasyon :
Kojenerasyon kısaca, tek bir işletmeden hem elektrik, hem de ısı formlarında iki enerjinin birlikte üretilmesidir (Şekil 1).
Kojenerasyon tesislerinde üretilen elektrik ulusal şebekeye verilir veya kurulu bulunduğu sanayi tesisinin kendi ihtiyacını karşılar.
Isı enerjisi ise buhar veya yüksek sıcaklıkta su (kızgın su) formunda sanayi tesisinin ısı ihtiyacını karşılayacağı gibi, bir şebekeyle şehrin ısıtmasını da sağlayabilir. Şehrin ısıtılmasına bölgesel ısıtma denir.
Bölgesel ısıtma için kullanılan kızgın su buhar türbininden buhar çekilerek ve az miktarda baca gazlarından yararlanılarak hazırlanır. Burada buhar türbininden çekilen buhar ile elektrik enerjisi üretiminde çekilen buhar oranında eksilme meydana gelmektedir. Bölgesel ısıtma sisteminden soğuyarak geri dönen suyun az da olsa bir kısmının baca gazı yardımı ile ısıtılması ısınma için gerekli enerjinin maliyetinin diğer yakıt türlerine göre daha ucuza gelmesini sağlamaktadır.

Bölgesel Isıtma :
Bölgesel ısıtma, bir çok binanın merkezi bir santralden veya başka bir ısı kaynağından (jeotermal veya endüstriyel atık su) ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasıdır. Santral, kombine çevrimli bir kojenerasyon (ısı-elektrik santral) veya sadece ısı üreten bir santral olabilir. Bu santralde üretilen ısı, izolasyonlu çift boru yoluyla sıcak su formunda binalara ulaştırılır. (bazı sistemlerde sıcak su yerine buhar kullanılırken, jeotermal kaynaklı sistemlerde tek borulu şebeke kullanılır) Isı kaynağından çıkan sıcak su, gidiş hattı vasıtasıyla bina altında kurulan ısı dönüşüm istasyonlarına iletilerek buradan binanın kalorifer sistemindeki suyu ısıtır. Böylece binanın hem ısınma hem de banyo ve mutfakta kullandığı sıcak su sağlanır. Isı enerjisini bina kalorifer sistemine transfer ederek soğuyan su şebekenin dönüş hattı vasıtasıyla ısı kaynağına geri döner ve burada tekrar ısıtılarak sirkülasyon gerçekleştirilir.

[Devamini Okuyun…]

Eşanjör Nedir?

Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır.

Eşanjörlerde genelde akışkanlar birbirlerinden bir ısı transfer yüzeyi ile ayrılırlar ve akışkanların birbirlerine karışmaları bu sayede önlenir. Eşanjörlerin kullanım alanları çok geniştir. Proses, petrokimya, enerji santralleri, bina ısıtma soğutma, klima santralleri, soğutma, gemi inşa, kağıt üretimi, atıksu, ısı geri kazanımı, ve diğer endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Günlük yaşamda karşılaşılan en yaygın örnekleri olarak, araba radyatörleri, split klima serpantinleri, hava ısıtıcıları, kombilerdeki kullanma suyu ısıtıcıları, yağ soğutucuları ilk akla gelenlerdir.

[Devamini Okuyun…]

CONTALI TİP PLAKALI EŞANJÖRLER

GC Simetrik Dizayn Plaka

Gc Simetrik Dizayn Plakalar

Oluklu plakaların çevreleri boyunca contaları vardır. Ayrıca dört portun ikisi çevresinde iki akışkandan yalnızca birinin ısıtma yüzeyine ulaşmasını sağlayan contalar vardır. Bir sonraki plakanın da diğer iki portu çevresinde contalar vardır. Böylece iki akışkanın her birinin, kanallardan sırayla geçme prensibine dayanan kanallı sistem oluşturulur. Portlar etrafında

çift conta olması nedeniyle iki akışkan arasında sızıntı olması mümkün değildir.
Basınç kaybı ve ısı transferi, plaka dizaynı üzerinde bulunan ok ucu görünümünde olan

şekillere bağlıdır. Geniş açının ( high theta plate) anlamı , yüksek direnç ve geniş termal akış şiddeti ve dar açının (low theta plate) anlamı, düşük basınç kayıpları fakat küçük termal akış şiddetidir.

GX Asimetrik Dizayn Plaka

Gx Asimetrik Dizayn Plakalar

Eşsiz ve patentli ultraflex plaka dizaynının en belirgin özelliği her plakanda farklı iki açısının olmasıdır. Bu plakalar (herringbone) balık kılçığı deseninde geniş açı veya dar açı olarak dizayn edilmiştir. Geniş açı yüksek direnç oluşturur dar açı ise düşük basınç kaybı sağlar. Bunun anlamı ısı eşanjörleri her bir uygulamanın karakteristik verilerine göre projelendirilerek en uygun olanı seçilir. Eğer primer ve sekonder devrede farklı akış debisine sahipseniz, plakalı ısı eşanjörünüz maksimum ısı transferi sağlayan ve en ekonomik olabilecek asimetrik olarak dizayn edilebilir.

GF Geniş Aralıklı Plakalar

GF geniş aralıklı Plakalar

Wide-Gap (geniş aralıklı) plakalar, fiber ve katı madde içeren akışkan uygulamalarında tıkama aralığını genişletmek ve temizleme zamanını azaltmak için kullanılan plakalardır.
GF Wide Gap (geniş aralıklı) plakaların kanal genişlikleri normal plakalara göre iki ila beş kat daha fazladır. Bu dizaynda kanallar arasındaki en geniş aralık 12 mm’ dir.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Tanımları

Ders Tanımları

KMM 100 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2

Kimya mühendisliği ve ilgili alanlarının tanıtımı, kimya mühendisliği ve teknolojisinin toplum üzerine etkisi, kimya mühendisliği eğitiminin temelleri, kimya sanayiinde proses tasarımı ve kontrolünün yeri, araştırma ve geliştirme yöntemleri hakkında genel bilgiler, iletişim kurma ve rapor yazma.

KMM 205 KİMYASAL PROSES İLKELERİ (4+2) 5

Birimler ve boyut analizi, madde ve özellikleri, akış diyagramları ve proses değişkenleri, kimyasal reaksiyon stokiyometrisi,termokimya, kararlı ve kararsız hal uygulamalarında basit faz dengeleri, enerji dengesi, reaktif olmayan sistemler için kütle ve enerji dengesi, psychrometry ve mollier diyagramı, bu konuların reaktörler, yakıt ve yanma sistemleri,ısıtıcı, nemlendirici ve basit tek kademe ayırma prosesleri üzerinde uygulamaları, kimya mühendisliği problemlerinin bilgisayar çözümleri(Önkoşul: KMY 102).

KMM 206 TAŞINIM OLAYLARI (3+0) 3

Momentum teorisi, kütle ve ısı aktarımı, kesme gerilimi, ısı iletimi ve difüzyon olayları, kontrol hacminin tanımı, diferansiyel kontrol hacim için momentum, ısı ve kütle dengesi, tek boyutlu süreklilikler eşitliği, ısı iletimi ve difüzyon eşitlikleri (ı.fick kanunu), gazlar ve sıvılar için taşınım olayları eşitliliklerinin analizi, viskozite, termal iletkenlik ve difüzyon katsayısının ölçüm yöntemleri, laminer ve türbülent akım, konveksiyonla ısı ve kütle aktarımı, taşınım olayları eşitliliklerinin çözümü.

[Devamini Okuyun…]

Dolgulu Yatak Biyoreaktörde Ca-Aljinatta Tutuklanmiş Maya Hücreleri ile Pancar Melasından Etil Alkol Üretimi(Production of Ethanol from Beet Molasses by Ca-Alginate Immobilized Yeast Cells in a Packed-Bed Bioreactor)

Abstract: The continuous production of ethanol from beet molasses by Ca-alginate immobilized
Saccharomyces cerevisiae in a packed-bed bioreactor was investigated. The temperature was
maintained at 30¡C and the dilution rate was 0.22 h-1. Maximum ethanol (4.62%), theoretical yield
(82.9%) and volumetric productivity (10.16 gl-1h-1) were obtained from the beet molasses medium
containing 10.90% total sugar with 2.0-2.4 mm diameter beads prepared from 2% (w/v) sodium
alginate solution. At higher substrate concentrations, substrate was recirculated through the packedbed
bioreactor to increase yields and to decrease residual sugar content. The bioreactor system was
operated at a constant dilution rate of 0.22 h-1 for 25 days without loss of original fermentation
capacity. Compared to packed-bed bioreactor, lower ethanol concentration (3.94%), theoretical yield
(70.7%) and productivity (8.67 gl-1h-1 ) were obtained in the continuous stirred bioreactor.
Key Words: ethanol, beet molasses, calcium alginate, immobilization, packed-bed bioreactor

Dolgulu Yatak Biyoreaktörde Ca-Aljinatta Tutuklanmiş Maya Hücreleri
ile Pancar Melasından Etil Alkol Üretimi

օzet: Bu çalışmada dolgulu yatak biyoreaktör kullanılarak Ca-aljinatta tutuklanmış Saccharomyces
cerevisiae hücreleri ile pancar melasından sürekli yöntemde etil alkol üretimi araştırılmıştır. Çalışma
sıcaklığının 30¡C, kullanılan seyreltme hızının 0.22 h-1 olduğu çalışmada en yüksek etil alkol (4.62%),
teorik verim (82.9%) ve hacimsel verimlilik (10.16 gl-1h-1) deÛerleri %10.90 başlangıç şeker
konsantrasyonu içeren ortamda, %2 Na-aljinattan üretilen, 2.0-2.4 mm çapındaki boncuklarla elde
edilmißtir. Daha yüksek substrat konsantrasyonlarında verim değerlerini artırmak ve ortamda
kullanılmadan kalan şeker miktarını azaltmak için substrat biyoreaktörden tekrar sirküle edilmiştir.
Biyoreaktör 0.22 h-1 seyreltme hızında fermentasyon kapasitesinde önemli değişiklik olmadan sürekli
sistemde 25 gün boyunca çalıştırılmıştır. Sürekli karıştırmalı tank tipi biyoreaktörde yapılan denemede
ise dolgulu yatak biyoreaktöre göre daha düşük etil alkol konsantrasyonu (3.94%), teorik verim
(70.7%) ve verimlilik (8.67 gl-1h-1 ) değerleri elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: etil alkol, pancar melası, kalsiyum aljinat, immobilizasyon, dolgulu yatak
biyoreaktör

[Devamini Okuyun…]

Chemical Sensors: An Introduction for Scientists and Engineers

 • Publisher: Springer
 • Number Of Pages: 273
 • Publication Date: 2007-02
 • Sales Rank: 703104
 • ISBN / ASIN: 3540457429
 • EAN: 9783540457428
 • Binding: Hardcover
 • Manufacturer: Springer
 • Studio: Springer
 • Average Rating:
 • Total Reviews:

[Devamini Okuyun…]

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİNDEN PARETO ANALİZİ VE ÇİMENTO SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

Özet
Bu çalışmada, istatistiksel proses kontrolün yedi tekniğinden biri olan Pareto
Analizi, incelenmiştir. Pareto Analizi, basit fakat problemin teşhis ve analizinde son
derece etkili bir tekniktir. Pareto Analizinin çimento imalat sanayiinde bir uygulaması
yapılmıştır. Uygulama yeri olarak Sivas Çimento Fabrikası seçilmiştir.
Fabrikada meydana gelen üretim duruşlarının sebepleri araştırılarak arıza
sebepleri Pareto Analizi ile önem sırasına konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Proses Kontrol, Pareto Analizi, Çimento
Sanayii
Abstract
Pareto Analysis, One Of Statistical Process Control Technics, And An Application
in the Cement Industry
In this study, one of the seven technics of statistical process control, Pareto
Analysis, is investigated. Pareto Analysis, which is simple but so effective technic in
identifying and analyisis problem. One application of Pareto Analysis has been made in
cement industry. The area of application has been identified in Sivas Cement Factory.
After searching the reasons of the decreasein production in the factory, the
reasons of inefficiency have been numbered by Pareto Analysis according to the
importance.
Key Words: Technics of Statistical Process Control, Pareto Analysis, Cement
Industry

[Devamini Okuyun…]

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME

Özet
Bu araştırmada, istatistiksel proses kontrol teknikleri kullanılarak, Sivas
Dikimevi’nde üretim hatalarının sebepleri araştırılmıştır. Ayrıca bu üretim hatalarının
belirlenen spesifikasyonlara uygun olup olmadıkları incelenmiştir. İstatistiksel proses
kontrol tekniklerinden olan Pareto Analizi, Sebep-Sonuç Diyagramı, Kontrol Tablosu,
Hata Yoğunluk Diyagramı ve Kontrol Grafikleri incelenmiş ve bu teknikler Sivas
Dikimevi’nden alınan verilere uygulanmıştır. Dikimevi’ndeki üretim prosesinde % 5 olan
kısa vade hedeflerinin tutturulduğu, üretim aşamasının kontrol altında olduğu, verilerden
yararlanılarak oluşturulan p ve np kontrol grafiklerinden gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pareto Analizi, Kontrol Grafikleri, Sivas, Dikimevi.
Abstract
Statistical Process Control Techniques in Textile Sector: An Application Essay
In this study using statistical process control techniques, the causes of product
mistakes in Sivas Dikimevi have been investigated. Also, it has been studied whether these
product mistakes are appropriate to the determined spesifications. Pareto Analysis, Causeand-
Effect Diagrams, Check Sheet, Defect Concentration Diagram and Control Charts,
which are statistical process control techniques, have been examined and these techniques
have been applied in the data taken from Sivas Dikimevi. In p and np control charts
obtained from the data, it has been observed that the short term targets of 5% at the
Dikimevi’s product process have been succeeded and that the product process has been
under control.
Keywords: Pareto Analysis, Control Charts, Sivas, Dikimevi

[Devamini Okuyun…]

İSTATİSTİKİ PROSES KONTROL UYGULAMALARI İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI

Özet
Bu çalışma, bulaşık makinesi üreten bir firmanın, iç gövde üretim hattında üretimin
spesifikasyon ve kontrol limitleri içinde olup olmadığını izlemek amacıyla tasarlanan sistemin
kuruluşunu içermektedir. Kalite karakteristiği, iç gövde üzerinde referans noktası olarak kabul
edilen K11 ve K12 noktalarının alt traversin merkezine olan uzaklığıdır. İstatistiki Proses
Kontrol (İPK) metodolojisi kapsamında öncelikle ölçüm sisteminin yeterliliği analiz
edilmiştir. İkinci aşamada üretim yeterliliği (kapabilite) indisleri hesaplanmıştır. Ölçüm ve
üretim sisteminin yeterliliği kanıtlandıktan sonra son aşamada da X-S kartlarının Microsoft
Excel ortamında online olarak izlenmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstatistiki kalite kontrol, kalite kontrol


ABSTRACT

This study contains construction of a system design to observe whether the inner structure of
machines produced in a dishwasher production line is within the specification and control
limits. Quality characteristic is the distance between reference points, K11 and K12, and the
center of the bottom traverse. First, the capability of the measurement system is analyzed
through the Statistical Process Control (SPC) methodology. In the second step, process
capability indicators are calculated. After proving that the measurement system and process
are statistically capable, process values are observed and computed online in an X-S Chart in
Microsoft Excel.
Key Words: Statistical quality control, quality control

[Devamini Okuyun…]

Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling

ex
ISBN: 0735619018 | 624 pages | 34.77 MB

The importance of mathematics competitions has been widely recognized for three reasons: they help to develop imaginative capacity and thinking skills whose value far transcends mathematics; they constitute the most effective way of discovering and nurturing mathematical talent; and they provide a means to combat the prevalent false image of mathematics held by high school students, as either a fearsomely difficult or a dull and uncreative subject. This book provides a comprehensive training resource for competitions from local and provincial to national Olympiad level, containing hundreds of diagrams, and graced by many light-hearted cartoons. It features a large collection of what mathematicians call “beautiful” problems – non-routine, provocative, fascinating, and challenging problems, often with elegant solutions. It features careful, systematic exposition of a selection of the most important topics encountered in mathematics competitions, assuming little prior knowledge. Geometry, trigonometry, mathematical induction, inequalities, Diophantine equations, number theory, sequences and series, the binomial theorem, and combinatorics – are all developed in a gentle but lively manner, liberally illustrated with examples, and consistently motivated by attractive “appetiser” problems, whose solution appears after the relevant theory has been expounded.
[Devamini Okuyun…]